Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Ağustos, 1995 tarihli birleşiminde kabul olunan ” Belediyeler Yasası”, Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.

Sayı: 51/1995

(33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007,14/2008, 2/2009, 91/2009; 3/2013, 33/2014 ve 53/2015 sayılı değişiklik yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

BELEDİYELER YASASI İÇDÜZENİ
Madde 1. Kısa İsim
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Madde 2. Tefsir
Madde 3. Amaç
Madde 4. Kapsam
Madde 5. Belde Halkının Hak ve Yükümlülükleri
Madde 6. Belediye Kurulması
Madde 7. Belediye Olabilme Niteliği ve Referandum
Madde 8. Seçimler ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması
Madde 9. Belediye Sınırlarının Saptanması
Madde 10. Belediyelerin Kaldırılması
Madde 11. Belediyelerin Birleştirilmesi
Madde 12. Mahalle Kurulması
Madde 13. Belde İsminin Değiştirilmesi
Madde 14. Belde Sınırlarının Değiştirilmesi

İKİNCİ KISIM
Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Hak ve
Ayrıcalıkları ve Çalışma Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Belediyelerin Görevleri
Madde 15. Belediye Görevlerinde Genel Kural
Madde 16. Belediyelerin Sağlık ve Sosyal Yardımlarla İlgili Görevleri
Madde 17. Belediyelerin İmara İlişkin Görevleri
Madde 18. Belediyelerin Ekonomi ve Çalışma Yaşamına İlişkin Görevleri
Madde 19. Belediyelerin Esenlik ve Güvenlikle İlgili Görevleri
Madde 20. Belediyelerin Eğitim, Kültür ve Turizme İlişkin Görevleri
Madde 21. Belediyelerin Tarıma İlişkin Görevleri
Madde 22. Belediyelerin Ulaşım ile İlgili Görevleri
Madde 23. Belediyelerin Diğer Görevleri

İKİNCİ BÖLÜM
Belediyelerin Yetkileri, Hak ve Ayrıcalıkları
Madde 24. Belediyelerin Yetkileri
Madde 25. Rahatsızlıklar ve Rahatsızlıkların Giderilmesi
Madde 26. Mahkemece Rahatsızlığın Önlenmesi
Madde 27. Yasaklama
Madde 28. Rahatsızlığa Son Verme
Madde 29. Rahatsızlığı Yapanın Bilinmemesi
Madde 30. Rahatsızlığın Saptanması
Madde 31. Belediyelerin Hak ve Ayrıcalıkları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediyelerin Çalışma Esasları
Madde 32. Hizmetlerin Yürütülmesi
Madde 33. Belediye Dairesi
Madde 34. Belediye ve Personel
Madde 35. Memurların Emeklilik Hakkı

ÜÇÜNCÜ KISIM
Belediyelerin Organları, Görev ve Yetkileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Belediyenin Organları
Madde 36. Belediyenin Organları

İKİNCİ BÖLÜM
Belediye Meclisi
Madde 37. Belediye Meclisinin Niteliği
Madde 38. Belediye Meclisi Üye Sayısı
Madde 39. Yeni Kurulacak Belediyelerde Seçim
Madde 40. Çalışma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı
Madde 41. Üyelikten Çekilme
Madde 42. Çekilmiş Sayılma
Madde 43. Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 44. Üyelerin Uymak Zorunda Oldukları Hususlar
Madde 45. Üyelerin Birleşime Katılma Ödenekleri ve Yolluklar
Madde 46. Üyelerin İzinleri
Madde 47. Belediye Komisyonları
Madde 48. Belediye Meclisinin Görevleri
Madde 49. Belediye Meclisi Kararlarının İlanı
Madde 50. Belediye Meclisi Kararlarının Onaya Bağlı Olmaması
Madde 51. Meclisce Verilen Kararlar ve Bunlara İtiraz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediye Başkanı
Madde 52. Belediye Başkanının Niteliği ve Statüsü
Madde 53. Belediye Başkanının Seçimi
Madde 54. Belediye Başkanlığı ile Birleşmeyen Sıfatlar
Madde 55. Belediye Başkanı Maaşı
Madde 56. Belediye Başkan Aracına İşaret ve Amblem Takılması
Madde 57. Emeklilik Hakkı
Madde 58. Belediye Başkanının Yolluğu ve Diğer Özlük Hakları
Madde 59. Belediye Başkanının İzinleri
Madde 60. Hastalık İzinleri
Madde 61. Belediye Başkanlarının Görev ve Yetkileri
Madde 62. Belediye Başkanının Meclis Üyeleri ile İlişkileri
Madde 63. Başkanlıktan çekilme
Madde 64. Belediye Başkanlığından Düşme
Madde 65. Asbaşkan Seçimi
Madde 66. Asbaşkanın Ödeneği
Madde 67. Başkanlığın Devir ve Teslimi
Madde 68. Başkanlık Seçiminin Dönem Bitmeden Yenilenmesi

DÖRDÜNCÜ KISIM
Belediye Kolluğu
Madde 69. Kolluğun Niteliği
Madde 70. Kolluğun Kuruluşu
Madde 71. Kolluğun Hiyerarşik Bağlılığı
Madde 72. Kolluk Hizmetlerinin Sürekliliği
Madde 73. Kolluk Hizmetlerinin Bütünlüğü
Madde 74. Belediye Kolluğunun Görevleri
Madde 75. Kolluğun Yetkileri
Madde 76. Belediye Kolluğuna Karşı Gelenler

BEŞİNCİ KISIM
Mali Kurallar
BİRİNCİ BÖLÜM
Gelirlere İlişkin Genel Kurallar
Madde 77. Belediye Gelirleri

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Vergisi
Madde 78. Meslek Vergisi, Yükümlüsü, Oranı ve Miktarı
Madde 79. Bildirim Zorunluğu
Madde 80. Meslek Vergisinin Tarhı, Tahakkuku, Tahsili ve Ödeme Tarihi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek İzni Harcı ve İşyeri Harçları
Madde 81. Meslek İzni Harcı ve Şekli
Madde 82. Açılması İzne Bağlı Olan İşyerleri ve İzin Harcı
Madde 83. İşyeri Bulundurma Harcı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Gelirler
Madde 84. Seyyar Satıcılık
Madde 85. Temizlik ve Aydınlatma Resimleri
Madde 86. Köpek Resmi
Madde 87. Sağlık Harcı
Madde 88. İlan, Reklam ve Levha Resmi
Madde 89. Eğlence Resmi ve Eğlence İzni Harcı
Madde 90. Video Band Harcı
Madde 91. Otel İşletme İzni ve Resimleri
Madde 92. Kesimhane ve Et Taşıma Ücretleri
Madde 93. Alım-Satım Resimleri
Madde 94. Kıymet ve Tartı Ücreti
Madde 95. İçme Suyu ve Su Saati Bağlama Ücretleri
Madde 96. Vidanjör Ücreti
Madde 97. Yapı İzin, Denetleme ve Parselleme Harcı
Madde 98. Yer İşgal Harcı
Madde 99. Kanalizasyon Bağlama ve Kullanım Ücreti
Madde 100. Yol Açılması ve Yola Tecavüz Harcı
Madde 101. Yol Harcamalarına Katılma Payı
Madde 102. Taşınmaz Mal Devrinde Alınacak Harç
Madde 103. Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi
Madde 104. Tente, Siper ve Saçaklar
Madde 105. Panayır ve Festival Harçları
Madde 106. Genel Hizmet Ücretleri
Madde 107. Her Türlü Koşullu ve Koşulsuz Yardımlar
Madde 108. Devlet Gelirlerinden Pay

BEŞİNCİ BÖLÜM
Giderler
Madde 109. Belediyelerin Giderleri

ALTINCI BÖLÜM
Bütçe ve Saymanlık İşleri
Madde 110. Saymanlık İşleri
Madde 111. Plan, Program Yapılması
Madde 112. Bütçe ve Mali Yıl
Madde 113. Bütçenin Hazırlanması
Madde 114. Bütçenin Yapılması, Görüşülmesi ve Kabulü
Madde 115. Bütçede Yer Alması Zorunlu Olan Hususlar ile Yer Alamayacak Hususlar
Madde 116. Bütçenin Onaylanması
Madde 117. Bütçenin Uygulanması
Madde 118. Ek Bütçe ve Aktarmalar
Madde 119. Kesin Hesap
Madde 120. Eski Yıl Bütçesinin Devamı
Madde 121. Ödeme Emri

ALTINCI KISIM
Suç ve Cezalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Belediyenin Sabit Para Cezası ve Kapatma
Cezası Verebileceği Suçlar
Madde 122. Sabit Para Cezası Gerektiren Suçlar
Madde 123. Belediyenin Kapatma Cezası Verebileceği Suçlar

İKİNCİ BÖLÜM
Dava Konusu Suç ve Cezalar
Madde 124. Suç ve Cezalar
Madde 125. Kamu Görevlisi Sayılma

YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Kurallar
Madde 126. Ücret, Vergi, Resim ve Harçların Ödenmesi İçin Mahkemenin Emir Vermesi
Madde 127. Tahsil Edilen Paranın Belediyeye Ödenmesi
Madde 128. Belediyeler Birliği
Madde 129. Merkezi Yönetimin Destek Hizmetleri
Madde 130. Belediyelerle Merkezi Yönetim Arasındaki İlişkiler
Madde 131. Teftiş ve Denetleme
Madde 132. Devletin Mali Yardımı
Madde 133. Tüzük Yapma Yetkisi
Madde 134. Bakanlar Kurulunun Vergi, Resim ve Harçları Saptarken Dikkate Alacağı İlke ve Ölçüler
Madde 135. Kanalizasyon Şebekesine Bağlanma Zorunluluğu
Madde 136. Belediye Malları ve Belediye Sınırları İçerisindeki Ortak Mallar
Madde 137. Onarılamayacak Derecede Olan Binalar Üzerine Yenisinin Yapılması veya Müşterek Kullanılan Binaların Onarımı
Madde 138. Belediyenin Açacağı İhaleye Katılamayacak Kişiler
Madde 139. Devletin Kredi Temininde Belediyelere Olanak Sağlaması
Madde 140. Emeklilik Fonu
Madde 141. Belediyeler Danışma Kurulu

SEKİZİNCİ KISIM
Geçici Kurallar
Geçici Madde 1. Tüzükler
Geçici Madde 2. 1995 Yılında Devlet Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Pay
Geçici Madde 3. İstihdamların Kısıtlanması
Geçici Madde 4. Belediye Başkanının Maaşı

DOKUZUNCU KISIM
Son Kurallar
Madde 142. Yürürlükten Kaldırma
Madde 143. Yürütme Yetkisi
Madde 144. Yürürlüğe Giriş

BELEDİYELER YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasasyı yapar.

Kısa isim. 1. Bu Yasa, Belediyeler Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

9/2006

2.33/2001
9/2006
2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Aylık Asgari Ücret”, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan bir aylık asgari ücret miktarını anlatır.
Ancak, asgari ücretin değişmesi halinde yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten onbeş gün sonra uygulanır.
“Bakan” İçişleriyle Görevli Bakanı anlatır.
“Bakanlık”, İçişleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.
“Başkan”, Belediye yönetiminin yürütme organı ve Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Belediye Başkanını anlatır.
“Belde”, Belediye kuruluşuna sahip yerleşim birimlerini anlatır.
“Belediye”, Belde halkının ortak yerel gereksinmelerini karşılayan ve belde hizmetlerini gören kamu tüzel kişiliğine sahip yerel yönetim kuruluşunu anlatır.
“Belediye Sınırı”, bir belediyenin bu Yasa kurallarına göre belirlenen sınırlarını anlatır.
“Bina”, taştan, betondan, kerpiçten, demirden, ahşaptan veya başka malzemeden imal edilen, temeli, duvarı, damı, bacayı, verandayı, balkonu, kornizi, projeksiyonu veya kısmını, binayı veya buna ait herhangi bağlı bir şeyi veya duvarı, toprak yığınını, çiti, sınır çitini veya başka bir çerçeve görevi gören çemberi veya sınırı oluşturan veya sınırı belirleyici herhangi bir toprak veya arazinin alanını gösteren maksatlı bir oluşumu anlatır.
“Çöp”, çakıl, sıva, hurda, demir, kırık şişeleri, camları, külleri, boş kutuları, boş metal kutuları ve tüm diğer başka eşya ve kuyu ve kanalizasyon boşaltılması dışındaki çevre kirlenmesine veya pisliğine sebep olacak şeyleri veya çevre konforuna zarar verecek unsurları anlatır.
“Kasaba”, nüfusu 5000 (beş bin)’e kadar olan beldeleri anlatır.
“Kaymakam”, beldenin veya köyün içerisinde bulunduğu ilçenin en yüksek mülki amirini anlatır ve Kaymakam Muavinini de kapsar.
“Kent”, nüfusu 5001 (beşbin bir) veya daha fazla olan beldeler anlatır.
Ancak İlçe Merkezleri, nüfusuna bakılmaksızın kent sayılırlar.
“Mahalle”, bir kentin, bir kasabanın veya bir köyün yasal olarak saptanmış yönetsel bölgelerinden her birini anlatır.
“Mahalle Yönetimi Üyeleri”, beldenin Muhtar ve ihtiyar Heyeti üyelerini anlatır.
“Meclis”, belediye yönetiminin genel karar organı olan Belediye Meclisini anlatır.
“Sabit Para Cezası”, bu Yasa ile yetkili kılınan Belediye Kolluk Görevlisi, sağlık personeli veya belediye personelinin, bu Yasanın 122’nci maddesinde belirtilen suçlara davasız olarak kesecekleri aylık asgari ücrete endeksli para cezasını anlatır.
“Sokak”, herhangi bir alanı, özel mülkiyete konu olmayan ve geçit olarak kullanılan bölgeyi, patikayı, çıkmaz sokağı, yaya alanını veya kamu alanını anlatır.

Amaç 3. Bu Yasanın amacı, beldenin gelişmesini, belde halkının ortak yerel gereksinimlerini çağdaş bir anlayış ve demokratik bir tutum içinde karşılamakla görevli olan kamu tüzel kişiliğine sahip bulunan Belediye yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemektir.

Kapsam 4. Bu Yasa, Belediye yönetiminin kuruluşu, çalışması, görev, yetki, hak, imtiyaz ve bağışıklıklarını, Belediyelerin organları ve teşkilâtını, Belediye maliyesini ve cezalarını, Belediyeler Birliğine ilişkin hususlar ile merkez yönetim ve diğer yerel yönetimlerle Belediyeler arasındaki ilişkilerde uygulanacak ilkeleri düzenleyen kuralları kapsar.

Belde Halkının Hak ve Yükümlülük-leri. 5. Belde halkının, Belediye işlerinde oy vermeye, seçme ve seçilmeye, Belediye yönetimine katılmaya ve belde hizmetlerinden sürekli yararlanmaya hakları vardır. Belediye sınırları içinde oturan, bulunan, ilişiği olan her kişi, Belediyelerin bu Yasayla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan harcamalara katılmakla yükümlüdür.

Belediye Kurulması 6. (1) Nüfusu 5001 (beşbin bir) veya daha fazla olan yerleşim birimlerinde Belediye oluşturulması zorunludur.

(2) Bir veya birkaç köyden oluşan bir yerleşim biriminde Belediye kurulabilmesi için nüfusun, son genel nüfus sayımına göre, 2000 (iki bin)’den fazla olması ve yeni belde merkezinin diğer belde merkezlerine en az 5000 (beş bin) metre uzaklıkta olması koşuldur.

Belesiye Olabilme Niteliği ve Referandum 7. (1) Bir veya birden fazla yerleşim birim veya birimlerinde oturan ve seçme yeterliliğine sahip bulunan kişilerin 1/3’nün yerleşim birim veya birimlerinde bir Belediye oluşturulması için yapacakları yazılı ve imzalı müracaatları üzerine Kaymakam, kendi görüşü ile birlikte konuyu Bakana aktarır.

(2) Bakan, Belediye kurulacak yerleşim birimi veya birimlerinin:

(A) Nüfusu, uzaklığı, coğrafya durumu;

(B) Ekonomik ve sosyal potansiyeli;

(C) Halkının ekonomik gücü;

(Ç) Gelişme düzeyi ve gelir kaynakları;

(D) Tarihi, turizm ve benzer özellikleri;

(E) Belediye hizmetlerinin gereği gibi görülüp görülerneyeceği,
konularında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, konuyu Bakanlar Kuruluna götürür ve Bakanlar Kurulu, uygun görmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla, o yerleşim birimi veya birimlerinde oturan kişilerin Belediye oluşturmayı isteyip istemedklerinin bir referandum ile saptanmasına karar verir.

(3) Bakanlar Kurulu, yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca yayımlayacağı kararda referandum kararının yürürlüğe girmesini, bölgenin özelliklerini dikkate alarak en uygun zamanda yapılmak üzere belirler.

(4) Bu madde kuralları uyarınca yapılacak referanduma katılacak kişiler, o bölgenin seçmeni olduklarını kanıtlamak zorundadırlar.

(5) Yapılan referandum sonunda seçmenler, Belediye olmayı reddetmeleri halinde, bir süre sonra referandumun yenilenmesini yukarıdaki (I)’inci fıkra kurallarına bağlı kalmak koşuluyla Bakanlar Kurulundan isteyebilirler. Bu durumda Bakanlar Kurulu, makul bir zaman süresi içinde yeniden referandum yapılmasına karar verir.
Ancak Bakanlar Kurulu, yapılan bir referandumun üzerinden dört yıl geçmeden yeni bir referandum yapılmasına karar veremez.

5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
59/1993
2/1994
12/1994
12/1998
48/1998
(6) Referandum, Seçim ve Halkoylaması Yasası kurallarına uygun olarak yapılır.

(7) Referandum sonunda, seçmenlerin Belediye olmaya karar vermeleri halinde Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla, sözkonusu köy ve köyleri kararda belirlenecek isim altında Belediye olarak ilân eder ve gereği için konuyu Bakanlığa bildirir.

Seçimler ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması
5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
59/1993
2/1994
12/1994
12/1998
48/1998
8. Yeni bir belediyenin oluşması için bu Yasanın öngördüğü işlemler tamamlandıktan sonra Bakanlık, durumu Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. Bu bildirim üzerine Yüksek Seçim Kurulu, seçimin başlangıç günü ile oy verme gününü saptar ve Seçim ve Halkoylaması Yasası kurallarına uygun olarak seçim yapılır.

(2) Seçilen Belediye Meclisi ilk toplantısını seçim tarihinden başlayarak en geç on gün içinde Kaymakamın çağrısı ile yapar ve derhal göreve başlar, Belediye Başkanı ile Meclisin göreve başladığı gün, yeni Belediye tüzel kişilik kazanır.

(3) Yeni Belediye tüzel kişilik kazanana kadar eski yerel kuruluş görevine devam eder.

Belediye Sınırlarının saptanması.
9. Yeni kurulacak Belediyelerin sınırları, 7’nci maddede öngörülen yönteme uygun olarak Bakanlar Kurulunca yayımlanacak bir kararla saptanır.
Belediyelerin Kaldırılması 10. (1) BeIediyeler, bu Yasanın 6’ncı ve 7’nci maddelerinde Belediye kurulması için aranan koşulların ortadan kalkması halindg, Belediye Meclisinin ve Kaymakamın görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla kaldırılabilir.
Kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile Belediyenin kaldırılmasına ilişkin işlemler başlatılır.
Ancak Belediyenin kaldırılması Belediye Meclisinin görev süresinin sona ermesine bırakılır.

(2) Bu şekilde tüzel kişiliğini kaybeden Belediyelerin hak ve borçları, Bakanlar Kurulu kararı ile Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa, taşınır ve taşınmaz malları ise Bakanlığa devredilir.

(3) (A) Tüzel kişiliği sona eren Belediyelerin personeli, tüm mali yükümlüklerin merkezi yönetim tarafından karşılanması koşuluyla, Bakanlıkça, boş kadro olup olmadığına bakılmaksızırı, ulaşım olanakları dikkate alınarak diğer Belediyelerde görevlendirilirler.

(B) Kaldırılan Belediyelerin kadrolarından emekliye ayrılanların emekli maaşları ile emeklilik ikramiyelerinin getireceği mali yükümlük de, merkezi yönetim tarafından karşılanır.

Belediyele-rin Birleştiril-mesi.
11. (1) Birbirine sınırı bulunan iki veya daha çok Belediyenin birleştirilmesi ile Belediye hizmetlerinin daha iyi bir şekilde verileceğinin ilgili belediye meclisleri tarafından kararlaştırılması durumunda Bakan, bu Belediyelerin, bir Belediye olarak birleştirilmesini Bakanlar Kuruluna önerir.

(2) Bakanlar Kurulu, öneriyi uygun görmesi halinde, Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla önerilen Belediyeleri, bir Belediye olarak birleştirebilir.

(3) Böyle bir kararda Belediyenin ismi ve birleşmenin hangi tarihten başlayarak geçerli olacağı belirlenir.

(4) Birleştirilen Belediyelerden son nüfus sayımına göre nüfusu en çok olan Belediyenin Başkanı, birleştirilerek oluşturulan yeni Belediyenin dönem sonuna kadar başkanı olur. Ondan sonra en fazla nüfusa sahip Belediyenin Başkanı ise Belediye Asbaşkanı olur. Diğer Belediye Başkanları ile Belediyelerin birleştirilmeden önceki Asbaşkan ve Meclis üyeleri, yeni oluşturulan Belediyenin Meclis üyeleri olurlar.
Ancak seçilmiş olan Belediye Başkanlarının maaş ve özlük hakları dönem sonuna kadar saklı kalır.

(5) Bu şekilde birleştirilen Belediyelerin alacakları, borçları, taşınır ve taşınmaz malları ile personeli yeni olıışturulan Belediyeye devredilir.

(6) Böyle bir birleşme halinde, Belediye kadroları, Belediye Meclisi tarafından yeniden düzenlemeye bağlı tutulur.
Ancak, Meclis tarafından yapılacak bu düzenleme Bakanlığın onayıyla yürürlüğe girer.

Mahalle Kurulması
Fasıl 244
16/1972
10/1974
17/1974
14/1975
12. Köy İhtiyar Heyetleri Yasası Kuralları uyarınca, bir Belediye sınırı içinde mahalle kurulması, kaldırılması, adlandırılması, birleştirilmesi Belediye Meclisinin ve yerel kuruluşların görüşleri alınarak, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun onayıyla olur.
Belde İsminin Değiştiril-mesi
13. Bir beldenin isminin değiştirilmesi, ilgili Belediye Meclisinin kararı ve Bakanlar Kurulunun onayıyla olur.

Belde Sınırlarının Değiştiril-mesi. 14. Belde sınırlarının değiştirilmesi, Belediye Meclisinin kararı ve ilgili diğer yerel yönetim kuruluşlarının görüşleri alınarak, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla olur.
Ancak, Belediye sınırlarına dahil edilecek yerel yönetim kuruluşlarının ilgili Belediye ile sınırı bulunması koşuldur.

Muhtarlar İstişare Kurulu
14/2008
14 A. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, koordinasyonunun sağlanması ve bu hizmetlerin eşit ve adil bir şekilde belde halkına ulaştırılması amacıyla Belediye Başkanının başkanlığında belediye sınırları içerisinde bulunan muhtarlardan oluşan Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturulur. Muhtarlar İstişare Kurulu, Belediye Başkanının çağrısı üzerine olağan olarak her dört ayda bir toplanır. Gerek duyulması halinde dört aydan once de toplanabilir.

İKİNCİ KISIM

Belediyelerin Görevleri, Yetkileri, Hak ve Ayrıcalıkları ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Belediyelerin Görevleri

Belediye Görevlerinde Genel Kural 15. Belediyelerin, bu Yasayla belirlenen yetkilerine karşılık beldenin gelişmesi ve belde halkının esenlik, refah ve mutluluğu konusunda ortak yerel gereksinimlerin çağdaş bir anlayış ve demokratik bir tutum ile ete alınıp karşılanması görevleri vardır.

Belediyelerin Sağlık ve Sosyal Yardımla ilgili
Görevleri 16. Belediyelerin sağlık ve sosyal yardımla ilgili görevleri şunlardır:

(1) (A) Belde halkının gereksinme duyduğu sağlıklı içme ve kullanma suyu ile endüstri suyunu sağlamak, ilgili tesisler kurmak;

(B) İçme suyuna tasarruf önlemleri uygulandığı zamanlarda, içme suyunun başka amaçlar için kullanılmasını ve harcanmasını önlemek;

(2) (A) İçilecek her türlü kaynak sularına ve bu Yasa ve diğer yasalar çerçevesinde ve bunların koyduğu esaslar uyarınca Belediyelere tanınan yetkiler içinde, yenilecek ve içilecek maddelerin yapıldığı, üretildiği, ambalajlandığı, satıldığı veya depolandığı yerlere izin vermek, bunların temizliğini ve sağlığa uygunluğunu denetleyip sağlamak;

(B) Kullanım ve tüketim tarihi geçmiş veya tahlil sonucu ilgili mevzuatla saptanmış standartlara uymayan, yenilmesi ve içilmesi sağlığa zararlı olan maddelere el koymak ve bunları ilgili bakanlıkla istişare etmek suretiyle imha etmek;

51/1984
27/1985
27/1988
32/1988
6/1990
53/1990
76/1991
56/1995
36/1996
9/1997
55/1989

Fasıl 96
14/1959
67/1963
16/1971
31/1976
18/1979
47/1984
48/1989
6/1992 (3) Belde halkının eğlenmesine, dinlenmesine, yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, oturmasına, taranıp temizlenmesine, yıkanmasına ait herkese açık yerlere, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası, İmar Yasası, Yollar ve Binalar Düzenleme Yasasında belirlenmiş yetkiler saklı kalmak koşuluyla izin vermek ve bu yerler ile binalarda satılan, kullanılan, satışa veya kullanıma sunulan mal ve hizmetlerin, temiz ve sağlığa uygun olup olmadığını denetlemek, bu gibi yerlerdeki işveren ve çalışanların yeterlilik ve sağlık durumlarının elverişli olup olmadığına göre işlemlerine izin vermek veya vermemek;

(4) Bu maddenin (2)’nci ve (3)’üncü fıkraları kapsamına giren yerlerde iş yapanların ve çalışanların sağlık muayenelerini yaptırarak çalışmalarına izin vermek, sakıncalı olanları menetmek ve bu muayeneleri belirli aralıklarla tekrarlamak veya tekrarlatmak;

(5) (A) Genel yerlerin, ev ve işyerlerinin çöp ve süprüntülerini toplamak veya toplattırıp yok ettirmek ve bu amaç için gerekli olan araçları temin etmek, tesisler kurmak veya bu amaç için anlaşmalar yapmak;
(B) Çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının dökülüp imha edilebileceği yerleri saptamak ve bu gibi atıkların gelişi güzel ve gerekli izin alınmadan atılmasını, dökülmesini ve depolanmasını önlemek;

(6) (A) Beldenin temizliğine ve belde halkının sağlığına olumsuz etki yapabilecek olan sanayi tesis ve atölyelerinin akaryakıt, kereste, odun, kömür, yapı malzemesi, imalathane ve depolarının, besihane, süthane, tabakhane, harman, gübrelik ve süprüntü yerleri gibi sağlığa zararlı olabilecek müessese ve yerlerin,Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası veya İmar Yasası uyarınca belirlenmiş bölgelerde yapılmalarını veya oralara aktarılmalarını sağlamak ve bu esaslara göre izin vermek;
Yukarıda belirtildiği şekilde belirlenmiş bölgeleri bulunmayan Belediyelerde sözkonusu müessese ve yerlerin yapımı veya aktarılmaları, Belediyenin göstereceği yere olur.
(B) Halk sağlığına olumsuz etkisi olabilecek sanayi, tesis ve atölyeleri, meskun yerlere olan uzaklıkları ve kuruluş esasları bakımından sınıflandırmak; bu amaçla sağlık işleriyle görevli Bakanlık, şehir planlama işleriyle görevli Bakanlık, çevre işleriyle görevli Bakanlık ve Belediyelerin katılımı ile gerekli mevzuatın hazırlanmasını sağlamak;

(7) Salgın ve bulaşıcı hastalıkların önünce geçmek için gerekli önlemleri almak;

(8) Sağlık sakıncaları yaratan sinek, sivrisinek ve diğer zararlı böcek ve kemirici hayvanlara karşı mücadele etmek;

(9) Ücretli veya ücretsiz Belediye helâları yaptırmak, halka açık binalardaki helâların sağlık koşullarına uygunluğunu denetlemek ve sağlamak;

(10) Cenazeleri sağlık koşullarına göre ücretli veya ücretsiz nakletmek, defnetmek ve fakir cenazelerini bedelsiz kaldırmak, fenni cenaze yıkama yerleri tesis etmek, Belediye mezarlıkları kurmak:
Ancak cenaze defin işlemleri Belediye tarafından gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir.

(11) Belde halkının sosyal yardıma muhtaç çocuklarına, sakatlara, yoksullara ve güçsüz ailelere sosyal yardım hizmeti sağlamak;

(12) Havanın ve suların kirlenmesini önleyici önlemler almak veya aldırtmak;

(13) Banyo, duş yeri, plaj, yüzme havuzu gibi temizleme ve dinlenme yerleri yaptırmak;

(14) Sağlık koşullarına uygun çamaşırhaneler yapmak;

(15) (A) Konut ve işyerlerinin septiklerinin veya atık suların kontrolsüz bir şekilde dış ortama akmasını ve akıtılmasını önlemek;

(B) Septik atıkların döküleceği yerleri saptamak ve bu amaç için çalışma ve boşaltma izni vermek;
(16) Muhtaç duruma düşenlere gerekli her türlü yardımı yapmak; iş bulmak, kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek, gerektiğinde huzurevleri ve düşkünler yurtları ile rehabilitasyon merkezleri kurmak ve yönetmek; ve

(17) Olanaklar ölçüsünde insan, hayvan, eşya ve emlâk ile ilgili tıbbi ve fenni muayeneler, kimyevi ve bakteriyolojik tahliller yapmak, sağlık durumlarına ilişkin rapor vermek.

Belediyelerin İmara İlişkin Görevleri 17. Sağlıksız şehirleşmenin önüne geçebilmek, imar faaliyetlerini daha etkin bir şekilde düzenleyebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla Belediyelerin yerine getirmeleri gereken bayındırlık ve imara ait görevleri ile bunlara ilişkin yetkileri şunlardır:

55/1989
Fasıl 96
14/1959
67/1963
16/1971
31/1976
18/1979
47/1984
48/1989
6/1992 (1) İmar Yasası ve Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ile Belediyelere verilen görevleri yapmak;

(2) Sağlık koşullarına uygun kanalizasyon ve lağım çukurları yapmak veya yaptırmak ve bunların bakım, idame ve işletmelerini sağlamak;
(3) Beldenin meydan, cadde ve sokaklarını, çocuk oyun alanlarını, spor saha ve tesislerini, park, bahçe ve yeşil alanlarını, piknik seyir ve gezinti alanlarını İmar Yasasına uygun olarak düzenlenmek, genişletmek, aydınlatmak, ağaçlandırmak, dinlenme yerleri yapmak ve sürekli olarak bakımlarını sağlamak;

(4) Devlet Karayolları dışında kalan belde sınırları içindeki yollarını, köprülerini ve sanat yapılarının yapımını, bakımını, temizliğini, ışıklandırmasını ve serbestçe kullanılmasını sağlamak, yo1 ve sokaklar yapmak, geliştirmek, yolun kapatılmasını veya yönünün geçişe engel oluşturacak şekilde kapatılmasını önlemek;

(5) Belediye sınırları içerisinde olup da Belediyeye devredilrniş olan iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlarla bunların donatım ve tesisatııın bakımını yapmak veya benzer tesisler yapmak ve bakımını sağlamak;
(6) Zorunluluk hallerinde her çeşit inşaat ve tesisat için inceleme yapmak, izin ve rapor vermek veya gereken incelemeleri yapacak olanağa sahip değilse, en yakın ilgili kuruluş aracılığı ile gereğini yapmak; izinsiz, tehlikeli veya projeye uygun olmayan bina ve yapıları kapattırmak veya yıkmak, ikametgâh ve işyeri olarak kullanılmalarını yasaklamak;

(7) Sosyal konut yapmak veya sağlamak, gerekirse bu amaçla arazi ve arsaları kamulaştırmak;

(8) Meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlere isim veya numara vermek, bunların levhalarını ve bina numaralarını asmak ve denetlemek; ve

(9) Sokak, cadde ve kaldırımlarda ulaşımı engelleyecek ve/veya belde sakinlerini rahatsız edecek şekilde iş veya meslek icrasını engellemek.

Belediyelerin Ekonomi ve Çalışma Yaşamına İlişkin Görevleri 18. Belediyenin ekonomi ve çalışma yaşamına ilişkin görevleri şunlardır:

(1) Malların saptanan toptan veya perakende azami satış fiyatlarının veya kâr yüzdelerinin ve diğer hizmetlerin fiyat ve ücretlerinin denetimini.yapmak;

(2) Belde halkının eğlenmesine, dinlenmesine, yiyip içmesine, yatıp kalmasına, oturmasına, yıkanmasına, taranıp temizlenmesine mahsus yerlerin sınıflarını ve ücret tarifelerini saptamak ve kontrolünü yapmak;
(3) Ticaret işleriyle görevli Bakanlık veya diğer yetkili kuruluşlarca saptanan perakende en yüksek satış fiyatlarına veya kâr yüzdelerine ve ücret tarifelerine uyulmasını sağlamak; toptan veya perakende satışa arzedilen mallardan gerekli görülenlerin üzerine cins ve fiyatlarını gösteren etiket konulmasını zorunlu kılmak; fiyat ve kaliteye ilişkin alınması gerekli önlemlerin kararların ve yapılması öngörülen işlemlerin düzenli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak ve denetlemek;

(4) Gerekli hallerde zorunlu gereksinme maddelerini satın almak, stok yapmak, satmak, amaca göre gereksinme duyanlara dağıtmak ve tüketiciyi korumak amacıyla diğer düzenleyici önlemler almak;
(5) Perakendeci halleri yapmak;
(6) Pazar yerleri kurmak;
(7) Açık artırma ile satılmak istenilen taşınır mallar için satış salonu açmak veya bu hizmeti görecek tesis yapmak;
(8) Her çeşit gıda ve zorunlu gereksinme maddelerinin saklanıp korunmasına yönelik sağlık koşullarına ve fenni gereklere uygun, soğuk hava depoları veya buz yapım yerleri olanaklar ölçüsünde kurmak;
(9) Gerrekli görülen hallerde un değirmeni ve ekmek fabrikası veya fırınlar yapmak;
(10) Pazarcılar ve işportacılar dahil gezici ve geçici satıcıların, ayakkabı boyacılarının ve benzerlerinin faaliyette bulunma koşullarını ve yerlerini belirlemek;
(11) Dükkânlarla sanayi ve ticari müesseselerin, serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlerin kapılarına müessesenin adı ile işlerini gösteren bir levha asılmasını sağlamak; levhaların taşımaları gereken özellik ve nitelikleri belirlemek ve özellik ve niteliklere uygun olmayanların yerine yenilerini astırmak;
(12) Küçük esnaf için, olanaklar ölçüsünde, saptanan yerleri gerekirse kamulaştırarak, sanayi siteleri alt yapıları tesis etmek ve ilgililere satmak veya kiralamak; ve
(13) Beldenin özelliklerine ve gereksinmelerine uygun olması halinde, beldede ekonomik etkinliği sağlamak ve atıl kapasiteleri harekete geçirmek amacıyla ekonomik girişimlerde bulunmak, öncülük etmek veya katılımda bulunmak veya yap işlet devret veya kiralama yöntemleri ile her türlü ekonomik tesislerin yapılmasını teşvik etmek.
Belediyelerin Esenlik ve Güvenlikle İlgili Görevleri 19. Belediyelerin esenlik ve güvenlikle ilgili görevleri şunlardır:

(1) Yangına karşı önlemler almak ve aldırmak;
(2) Belediye sınırları içinde su baskınlarına karşı önlemler almak;
(3) Her çeşit sanayi müessesesi, fabrika ve atölyelerde kullanılan makine, motor, kazan, ocak ve bacaların kişilerin sağlık, can ve mal güvenlikleri üzerinde zararlı etki yapmalarını önleyici önlemler almak ve aldırmak;
(4) (A) Kamuya ait yerlerde izinsiz işgalleri önlemek, menetmek ve geçici işgal veya kullanma zorunluluğu varsa, gelip geçenlerin geçiş gereksinmelerini güçleştirmeyecek şekilde izin vermek;
(B) Kamuya ait yerlerde gerek yayaların gelip geçmesine, gerek taşıt araçlarının seyrine engel olacak ve geçenlere zarar veya rahatsızlık verecek veya kaza çıkmasına sebep olacak veya beldenin genel huzurunu bozacak her türlü eşya, madde, yapı inşaat araç ve benzerlerini kaldırtmak;
(5) Belediyece belirtilen yerler dışında ya da saptanan esaslara aykırı olarak ilan, reklam, afiş ve benzeri şeylerin konulmasını, asılmasını veya yazdırılmasını önlemek;
(6) Bakanlıktan izin almak koşuluyla akaryakıt ve parlayıcı madde depoları yapmak ve işletmek; ve
(7) Asansörlerin işletilmesini sağlamak, bu amaçla müeyyideler uygulamak.
Belediyelerin Eğitim Kültür ve Turizme İlişkin Görevleri
20. Belediyenin eğitim, kültür ve turizm görevleri şunlardır:

(1) Milli ve tarihi kültür ve sanatın korunmasına, geliştirilmesine hizmet etmek, bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmak, destek vermek;

Olanaklar ölçüsünde belediye tiyatrosu, sineması, müzesi, sosyal amaçlı salonlar, kütüphane, okuma salonları, çocuk kitaplıkları, konservatuvar ve diğer kültür tesisleri, belde halkına beceri kazandıran kurslar açmak, hizmete hazır halde bulundurmak;
(2) Belediye sınırları içinde her türlü turizm tesisleri kurmak, şenlik ve anma günleri düzenlemek, turistik değer ve gelişme gösteren beldelerde turizm danışma büroları kurmak, Belediye personelini turizm alanında yetiştirmek; ve
Fasıl 294
28/1961
30/1974
15/1983
75/1989
48/1992 (3) Liman Düzenleme Yasasındaki kurallar çerçevesinde, balıkçı tekneleri hariç, her türlü yerli veya yabancılara ait yelkenli veya motorlu veya gezi tekneleri için yat barınakları (marina) yapmak ve işletmek.
Belediyelerin Tarıma İlişkin Görevleri 21. Belediyenin tarıma ilişkin görevleri şunlardır:

(1) (A) Beldenin özelliğine göre, sağlık koşullarına uygun kanatsız hayvan kesim yerleri yapmak ve bu yerler dışında ticaret konusu kesim yaptırmamak ve elde edilecek yan ürünlerin değerlendirilmesi için kesimhaneler yapmak;
Belediye bu amaçla Belediye sınırları dışında da kesimhaneler yapabilir.

(B) Kanatlı hayvan kesim yerlerini denetlemek;
(2) Beldede başıboş dolaşan veya sağlığa zarar verme olasılığı bulunan hayvanlar için gerekli önlemleri almak;

(3) Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önüne geçmek için gerekli önlemleri almak;
(4) (A) Her çeşit hayvan ve kuş yetiştirmeyi düzenlemek, halk sağlığı bakımından bunları sürekli denetim altında bulundurmak;

(B) Belediye sınırları içerisinde Belediyeden izinsiz ağıl, mandıra ve kümeslerin kurulmasını ve Belediye Meclisince hazırlanacak bir tüzükle saptanacak sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, kanatsız her türlü hayvan beslenmesini önlemek;

(5) Hayvan ölülerini yaktırmak, gömdürmek veya başka surette yoketmek; ve
(6) Belediye bahçeleri, fidanlıkları ve korulukları kurmak, bakımlarını sağlamak.

Belediyelerin Ulaşım ile İlgili Görevleri 22. (1) Belediyenin ulaşım ile ilgili görevleri ve yetkileri şunlardır:

(A) Motorlu, motorsuz taşıt araçları için garaj, otopark ve trafik ile ilgili tesisleri yapmak;
(B) Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve Belediye Meclisinin hazırlayacağı bir tüzükle belirlemek koşuluyla, aşağıdaki yetkileri kullanmak:

(a) Park ve durak yerlerini belirlemek ve bu gibi yerlerde durmak için izin verilecek araçların cins, sayı ve durma sürelerini saptamak;
(b) Park ve durak yerlerine park etme süresini ve ücretini belirten tabelalar ve cihazlar koymak, belirlenen ücreti tahsil etmek;
3.33/2001

50/2000
32/2001
(C) Halkın, belde içi taşıma ihtiyaçları ile Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası uyarınca oluşturulan İzin Kurulunun izni ile belde dışı taşıma ihtiyaçlarını, olanaklar ölçüsünde karşılamak ve bu amaçla belde sınırları içinde gerekli tesisleri ve işletmeleri kurmak.

(Ç) Her çeşit yaya ve araç trafiğine müdahale etmek;
(D) Motorlu araçlar ve hayvanlar için tek yönlü yolları saptamak;

(E)
Yayaların, bisiklet, çocuk arabası veya motosiklet süren veya itenlerin veya elle sürülen motorlu araçların trafik düzenini veya üstüne binilmiş veya binilmemiş herhangi bir hayvan hareketini saptamak;
55/1989 (F) İmar Yasası kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, trafik işaretlerini dikmek, koymak, trafiğin akışı ve düzeni için gerekli işaretleri göstermek, boyamak veya bu gibi işaretlerin çevresine sakınca yaratacak şekilde herhangi bir şeyin veya işaretin konmasını, dikilmesini, gösterilmesini veya boyanmasını engellemek;
(2) Bu madde amaçları bakımından:
“Araç”, karada kullanılan her çeşit taşıtı, motorlu arabayı ve bisikleti anlatır.
“Motorlu Araba”, motosiklet dahil, trenden başka mekanik itme gücü olan aracın her çeşitini anlatır.
“Park Yeri”, motorlu araçların denetimli ve denetimsiz park edilebilecekleri yeri anlatır.

Belediyelerin Diğer Görevleri 23. Belediyelerin diğer görevleri şunlardır:

(1) Bu Yasada sayılan görevlerinden başka diğer yasalarla kendilerine verilen görevleri, olanaklarına ve saptayacakları öncelik sırasına göre yapmak;
(2) Fırınları denetlemek ve satılan ekmeğin saptanan ağırlığa, kalite ve fiyata uygun olmasını sağlayıcı girişimlerde bulunmak;
(3) Salgın hastalık veya mikrop yuvası bulunan yerleri dezenfekte etmek;
(4) Çöplerin toplanması ve geçici olarak konması için halkın kullanabileceği umumi çöp tenekeleri ve sepetler sağlamak;
(5) Mezarların derinlik ve genişliğini ayarlamak, din yetkilileri ile cenaze merasimlerinin düzenlenmesine ilişkin esas ve usulü saptamak;
(6) Lağım pisliklerini ve çöpleri ev ve işyerlerinden almak ve bunun için alınacak ücretleri saptamak;
(7) Gürültü ve rahatsızlıkları önleyici önlemler almak ve bu amaçla denetimler yapmak;
(8) Dilencilerin dilenmesini önlemek için önlemler almak; ve
(9) Meydan, cadde, sokak, park, köprü altı veya benzeri yerlerde inşası bitmemiş inşaatlarda veya sağlık koşulları yönünden yatıp kalkmaya elverişli olmayan işyeri, konut, pansiyon ve diğer yerlerde yaşamayı önlemek, bu gibi yerlerin boşaltılması için ihtiyaç duyulması halinde Polis Genel Müdürlüğünden yardım istemek.

İKİNCİ BÖLüM
Belediyelerin Yetkileri, Hak ve Ayrıcalıkları

Belediyelerin Yetkileri 24. Belediyelerin yetkileri şunlardır:

(1) Belde halkının sağlık, esenlik, huzur ve refahını; beldenin temizlik ve düzenini, tarihi ve kültürel yapıların ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla, bu Yasanın verdiği yetkiler uyarınca emirler vermek, yasaklar koymak ve aykırı hareketleri engellemek ve cezalandırmak;
Fasıl 224
3/1960
7/1978

11/1978
29/1981
55/1989
21/1974
12/1975
42/1975
40/1976
6/1977
24/1979
39/1982
50/1982
37/1985
40/1986
66/1987
59/1988
64/1988
66/1988
59/1990
67/1994
45/1997
41/1999 (2) (A) Belediyeye ait hizmet ve görevlerin yapılması ve yürütülmesi için,Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası, Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası, İmar Yasası, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, Belediye sınırları içinde veya dışında taşınır ve taşınmaz mallar tasarruf etmek, takas etmek, alıp satmak, kiralamak, harç almak, dava açmak, bağışlar kabul etmek;
(B) Kamu yararına projeler gerçekleştirmek için Bakanlar Kurulunun onayı ve belirleyeceği koşullarla borç almak;
(C) Belediyenın, hesaplarının bulunduğu herhangi bir banka veya kooperatif kuruluşundan herhangi bir amaç için borç alabilmek;
Ancak borçlanılacak miktar, yıl içerisindeki Belediye gelirlerinin %20’sini aşamaz. Belediye gelirlerinin %20’sini veya Meclisin görev süresini aşan ödeme süresi olan miktarların borçlanılabilmesi, Bakanlar Kurulunun onayına bağlıdır.

(3) Yasalarla kendilerine verilen görevlerin bir veya bir kaçını yapmak üzere;

(A) Ortak1aşa yürütülmesinde yarar bulunan hizmetler için birbirleriyle veya yerel kuruluşlarla birlikler kurmak veya kurulmuş birliklere katılmak;
(B) Ayrı bir bütçe ile yönetilmesi yararlı olan hizmetler için katma bütçeli idareler kurmak;

(C) Yönetilmesinde ticari usullerin uygulanmasında yarar bulunan hizmetler için işletmeler veya döner sermayeli kuruluşlar kurmak, kurulmuş işletmelerle limited ve kooperatif ortaklıklara katılmak;
(4) (A) Parasal veya hukuksal nedenlerle izlenmesinde veya incelenmesini istemekte yarar bulunmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçmek;
(B) Belediyelere ait kamu alacaklarını özel yasaların tanıdığı sınırlar içinde ertelemeye karar vermek; Mahkemece verilen beraat kararlarına karşı istinaftan vazgeçmek; yapılan takip sonunda tahsili olanaksız olduğu veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olduğunun anlaşıldığı hallerde, bunların veya tahakkuk ve tahsili zaman aşımına uğramış alacakların silinmesine karar vermek;
27/1977
13/1980 (C) Vergi Usul Yasası uyarınca vergi hatalarını düzeltmek; itfa süresi geçtikten sonra düzeltme isteklerini kabul etmek; vergi incelemesi yaptırmak; bu hususta arama yapmak ve bilgi istemek; vergi ile ilgili kesin kararlara karşı dava açmak;
(5) Geliri, İmar Yasası uyarınca hazırlanmış bir plan veya imar emirnamesi uygulanması nedeniyle yapılacak kamulaştırmaların bedellerinin ödenmesine, bu planlar veya emirnamelere uygun tesislerin yapılmasına, turistik tesisler ve işletmeler kurulmasına tahsis edilmek üzere, Bakanlar Kurulunun onayıyla tahvil çıkarmak;
(6) Kamu kuruluşları ve birbirleriyle ortak makine parkları ve onarım yerleri kurmak; birbirleriyle veya diğer yerel yönetim birimleriyle ortaklaşa personel istihdam etmek;
(7) Birbirlerine ve gerektiği takdirde çevrelerindeki köylere bedelli hizmet yardımında bulunmak, çevrelerindeki Belediye ve köy idarelerinin istekleri üzerine hizmetlerini bu yerlere götürmek;

(8) Belediye sınırları dışında kalmakla beraber, belde halkının topluca veya çoğunluğu itibarıyla sayfiye, mesirelik, yayla ve plaj olarak kullandığı yerlere, alan ve sınırları ilgili köylerin genel karar organlarının ve Kaymakamın görüşleri alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla saptanmak koşuluyla Belediye hizmetlerini götürmek, bu yerlerde de Belediyelere verilmiş hak ve yetkileri kullanmak;

(9) Savaş veya seferberlik ilanı veya savaşı gerektirecek olağanüstü bir durumun baş gösterrnesi veya tabii afetlerin meydana gelmesi, genel hayatı büyük ölçüde etkileyen durumların ortaya çıkması gibi hallerde, belde halkının gereksinimlerini belirli bir süre için karşılamak amacıyla ve Bakanlığın onayıyla, satıcıların elinde bulunan zorunlu ihtiyaç maddelerinin saptanacak miktarlar ve esaslar içinde halka satılmasını istemek; aksi davranışta bulunanların mallarına bedeli karşılışında el koyup halka aktarmak; gerekli gördükleri diğer önlemleri almak;
(10 ) Belde hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde tuğla, kiremit ve diğer inşaat malzemesine ilişkin imalathaneler kurmak; belde halkının zorunlu ihtiyacı olan inşaat ve altyapı malzemesi alım, imal ve satışında bulunmak;
(11) Hizmetlerin yapılması için gerekli giderlerin bir kısmını karşılayanlara hizmetin görülmesinde öncelik tanımak;

(12) Beldenin kalkındırılması, güzelleştirilmesi, turistik değerinin tanıtılması gibi amaçlarla oluşup, Belediye görevlerine yardımcı faaliyette bulunan gönüllü kuruluşlarla işbirliğinde ve yardımlaşmada bulunmak;
(13) Belde halkının bu Yasada öngörülen kurallara uymalarını sağlamak için, kendi olanakları yetmediği hallerde ve çalışma hayatından doğan anlaşmazlıkların Belediye hizmetlerini büyük ölçüde aksatacak nitelik ve yaygınlık kazanmaları halinde Devletin ilgili kuruluşlarından yardım istemek;
(14) Dışişleriyle görevli Bakanlıktan görüş alarak, yabancı ülke belediyeleri ile karşılıklı temaslarda bulunmak, kardeş şehir ilişkileri kurmak, ortak çalışma ve faaliyete girişmek ;
Yukarıda belirtilen konular Belediye Meclisince hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir.
(15) Belediyeye ait arsalar veya Belediyece kamu hizmetine tahsis edilmiş yerler üstünde veya altında geçit, pasaj, işyeri gibi tesisler kurmak ve isteyenlere bu yerleri kiraya vermek;

(16) Belediye hizmetlerine ilişkin konularda gerekli inceleme, araştırma ve yayın yapmak;
(17) Hizmet ve çalışmalar hakkında belde halkını aydınlatmak amacıyla radyo ve televizyon kuruluşlarından ilgili idarelerle ortaklaşa saptanacak koşullar içinde ücretsiz yararlanmak;
(18) Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, zorunlu görülen önlemlerin alınmasına yardımcı olmak;
(19) Herhangi bir sokak veya cadde boyunca ağaçlar dikmek ve bunları koruyucu önlemler almak;

(20) (A) Belediyelerin yönetiminde olmayan açık veya kapalı yüzme havuzlarının, müsabaka tesislerinin ve buralarda kullanılan suyun temizliğini denetlemek;
(B) Havuzu kullananların sağlığına zarar verebilecek şeylerden arındırılmasını talep etmek;
(C) Bu tesisleri kullanan kişilerin tutum ve davranışlarını düzenlemek;
Fasıl 83
2/1960
46/1991
10/1997

Fasıl 170
21/1990
66/1993
Fasıl 171
10/1960
16/1960
24/1963
Fasıl 350

(21) (A) Kamu Yolları Yasası, Elektrik Yasası, Elektrik İnkişaf Yasası, İçme Suyu (Belediye Bölgeleri ve Sair Bölgeler) Yasası kurallarında öngörülen izni almış olan kişi ve kuruluşlara, Belediye hizmetleri açısından, aşağıda öngörülen haller için yazılı izin vermek:
(a) Herhangi bir yolu kazmak, delmek; veya
(b) Herhangi bir şekilde sokaklara ve yollara su boruları veya kablolar döşemek; veya
(c) Sokaklara ve yollara aletler, eşyalar ve hangi türden olursa olsun malzeme koymak; veya
(ç) Sokak ve yolların kazılması suretiyle rogar kuyusu, septik kuyu ve emici kuyu inşa etmek;
Bu bendde belirtilen izinler alınmadan ve belediyece yapılacak harcamaları karşılamadan hiçbir gerçek veya tüzel kişi, yukarıda belirtilen işlemleri yapamaz.
(B) Resmi daire ve kamu kuruluşları, (A) bendinde belirtilen işlemlerinde, Belediyeye önceden yazılı bildirim yaptıktan ve danışmalarda bulunduktan sonra ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamak koşuluyla, uygulamaya geçebilirler.

(22) Belediye sınırları içinde herhangi bir sokak, cadde, meydan veya mahalde hangi türden işyerleri açılıp açılmaması hususunda ilgili Bakanlıklardan görüş almak koşuluyla, düzenleme yapmak ;
Ancak bu yetki İmar Yasası kurallarına aykırı olarak kullanılamaz.

(23) Belediye sınırları içinde, çevrenin korunması için gerekli önlemleri almak ve çevrenin düzenlenmesini sağlamak;

(24) Bu Yasaya göre suç sayılan hareket ve ihmalden dolayı ilgili kişinin dava edilip edilmemesine bakılmaksızın, bu Yasanın öngördüğü ve ödenmesinde kusur edilen herhangi bir harcamayı, ücreti, vergiyi, harç ve resmi tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurmak;

(25) Bu Yasanın verdiği görev ve yetkilerin dışında diğer Yasaların yasaklandığı veya başka yönetimlere vermediği mahalli nitelikteki her türlü hizmeti yapmak.

Rahatsızlık-lar ve Rahatsızlık-ların Giderilmesi 25. (1) Aşağıda belirtilen haller bu Yasa amaçları bakımından rahatsızlık sayılır:
(A) Rahatsızlık yaratan veya sağlığa aykırı olduğu saptanan herhangi bir kötü yer veya tesis;
(B) Rahatsızlık yaratan veya sağlığa aykırı herhangi bir pis su sızıntısı, döküntüsü, yatak veya birikintisi, hendek, lâğım, tuvalet, çöp kuyusu, su yolu veya süprüntü kuyusu ve benzerleri;
(C) Rahatsız edici veya sağlığa aykırı şekilde tutulan herhangi bir hayvan veya hayvan barınağı ve benzerleri;
(Ç) Sağlığa aykırı veya göze hoş görülmeyen herhangi bir yer veya esenlik veya sağlık bakımından sakıncalı herhangi bir yığın veya kalıntı ve benzerleri;
(D) Fazla kalabalık nedeniyle ev sakinlerinin sağlığına zarar verebilecek herhangi bir ev veya evin bir kısmı;
(E) (a) Çevreyi rahatsız edici şekilde tutulan, çalıştırılan, yapılan, inşa edilen, veya buna benzer bir tarzda olan yer;
(b) Temiz tutulmayan yer;
(c) Rahatsızlığı önleyecek şekilde pratik olarak havalandırılmamış, sağlığa zarar verebilecek veya yapılan iş esnasında herhangi bir gaz, buhar, toz veya diğer pislikler çıkaran yer;
(ç) Çalışanların sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilecek derecede kalabalık olan, hayvanların barındırıldığı herhangi bir yer veya herhangi bir fabrika, atölye, işyeri, harman yeri, tuğla veya kireç ocağı veya herhangi bir yer;
(F) Rahatsızlık veya insan sağlığına zarar verecek şekilde duman çıkaran herhangi bir baca ve benzerleri;

(G) Mevsiminden veya işletme tarzından veya diğer herhangi başka bir sebep nedeniyle kapanması veya kaldırılması halk yararı için gerekli olan herhangi bir ev, pansiyon, otel, işyeri veya tesis ve benzerleri;
(Ğ) Sokaktan geçenleri rahatsız edecek şekilde veya sokakta rahatsızlık yaratacak biçimde sokağa akan herhangi bir yapı veya çatının, lağım, boru, kanal, taşıma veya diğer su akıntı yeri ve benzerleri;
(H) Kaldırımlara veya yol kenarlarına, saçaklara veya benzeri inşaatlara taşan, bu Yasa kurallarına aykırı herhangi bir kaldırım, saçak veya benzeri taşkın inşaat;
(I) Ev ve işyerlerinin çevresinde veya arsa veya arazi içinde bulunan kuru otlar, çöpler, inşaat artıkları.
(2) (A) Herhangi bir rahatsızlık hakkında alınan bilgi üzerine, Belediye rahatsızlık yapan veya bundan sorumlu olan kişiye bir ihbar gönderir.
(B) Rahatsızlığı yapanın bulunmasının olanaksız olması halinde, mal sahibine veya rahatsızlığa neden olan işlerin yapıldığı binayı kullananlara, ihbarda belirtilen süre içerisinde rahatsızlığa
son verilmesi duyurulur.
(C) (A) ve (B) bendlerinde belirtilen ihbarda, rahatsızlığa neden olanların yapması istenecek işler ve alınacak önlemler belirtilir.
(Ç) Yukarıdaki bendlerde belirtilen ihbarı gerektiren olay, kamu güvenliğini, huzurunu, sağlığını tehlikeye sokacak veya bölgenin huzuru gereği aciliyet arzediyorsa, Belediye gerekli önlemleri alarak gerekli işlemleri başlatır.
(D) Rahatsızlığa neden olan kişinin bulunmadığı hallerde veya rahatsızlık mal sahibi veya binayı işgalinde bulunduran kişinin ihmali sonucu ya da önlem alınmaması neticesinde olmuş ise, Belediye Başkanı, bu rahatsızlığa derhal son verilmesi için emir verebilir.
(E) Bu fıkra uyarınca ihhar alan kişinin rahatsızlığı ihbarda belirtilen süre içinde gidermesi koşuldur. Rahatsızlığın devamı halinde Belediye rahatsızlığı kendisi giderebilir ve bu amaçla yapılacak harcamaları sorumlulardan talep edebilir. Sorumlu talep tarihinden başlayarak 7 gün içinde bu harcamayı ilgili Belediye veznesine yatırır.
(3) Bu madde uyarınca aleyhine dava getirilen bir kişi hakkında Mahkeme, davanın bir karara başlanmasına kadar, devam etmekte olan bir rahatsızlığın kaldırılması veya devamının önlenmesi için herhangi bir işin yapılmasını veya yapılmamasını resen emredebilir veya tek taraflı bir istida ile de emredebilir.

(4) Bu maddede belirtilen rahatsızlıkları giderici önlemleri saptamak veya almak amacıyla, Belediye Meclisi tüzük hazırlayabilir.
Mahkemece Rahatsızlığın Önlenmesi. 26. Mahkeme, söz konusu rahatsızlığın devam ettiğine veya tekrarlanma olasılığının bulunduğuna kanaat getirmesi halinde, ilgili kişiden rahatsızlığı durdurmasını ve tekrarlamayı önlemek için de herhangi bir işin yapılmasını veya yapılmamasını emredebilir.

Yasaklama 27. İkamet yönünden bir konut veya pansiyonun yaşanılmaz olduğu kanısına varılması halinde, Mahkeme, o yerin, rahatsızlığın kaynaklandığı amaç için kullanılmasını yasaklayabilir.

Rahatsızlığa Son Verme 28. (1) 25’inci maddenin (3)’üncü fıkrası ile 26’ıncı ve 27’inci maddelerde belirtilen mahkeme emirleri ve yasaklama kararına dayanarak Belediye Başkanı veya Belediye personelinden herhangi biri rahatsızlığın olduğu bina veya tesise giderek bu rahatsızlığa son verme hakkına sahiptir.
(2) Belediye, rahatsızlığın önlenmesi için Mahkeme emrinin belirttiği yerlerdeki rahatsızlığı giderebilir. Bu amaçla gerekli her uygun işi yapabilir. Belediyenin rahatsızlığı gidermek için yapacağı harcamalar aleyhine emir verilen kişiden istenir.
Rahatsızlığı Yapanın Bilinmemesi
29. Rahatsızlığın kişinin hareket veya kusurundan doğduğuna Mahkemenin kanaat getirmesi veya rahatsızlığa konu olan yerin sahibinin veya işgalcisinin bilinmemesi halinde, Mahkeme, emri Belediyeye gönderir. Bu takdirde emir Belediye tarafından yerine getirilir.

Rahasızlığın Saptanması.
30. (1) Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Belediye memur veya işçileri, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde rahatsızlığı saptamak veya gidermek için konut dışında herhangi bir yere girme yetkisine sahiptir.
(2) Ticari işyerine çalışma saatleri içinde girilebilir.
(3) Bu madde amaçlarının yerine getirilmesinin, binaya girişin engellenmesi nedeniyle, olanaksız olması halinde, Mahkeme, Belediyeye binaya gerekli olan giriş için yetki verebilir ve bu yetkinin rahatsızlığın giderilmesine kadar geçerli olmasını emredebilir. Ancak, rahatsızIığın yapıldığı yerin sorumlusu bulunmazsa, Mahkeme huzurunda yapılacak bir yeminle ve Mahkemenin bu hususta vereceği bir emirle (1)’inci ve (2)’nci fıkrada belirtilen saatlerde rahatsızlığın yapıldıgı binaya Belediye Başkanınca görevlendirilen Belediye memur veya işçileri veya Sağlık islerinde görevli Bakanlığın doktoru girebilirler.

Belediyelerin Hak Ve Ayracalıkları
31. (1) Belediyelerin hak ve ayrıcalıkları şunlardır:

(A) Belediye, içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması, iletilmesi ve dağıtılması ile ilgili tesisleri kurmak; süprüntüleri toplayıp yok etmek, hayvan kesim yeri kurmak, yönetmek ve buralarda satışa hazırlanan etleri satış yerlerine taşımak hakkına sahiptir.

(B) Belediyelerin yukarıda (A) bendinde belirtilen haklarını doğrudan doğruya kendileri veya 24’üncü maddenin (3)’üncü fıkrasında belirtilen kuruluşlar aracılığı ile kullanabilecekleri gibi, Bakanlığın onayını almak koşuluyla, gerçek ve tüzel kişilere devredebilirler. Bu konuda, gerektiği takdirde saptanacak koşullar içinde ve tekel niteliğinde olmamak üzere Belediyeler geçici izin verebilirler.
48/1977
28/1985
31/1988
31/1991
23/1997 54/1999 (2) Belediyelerin, Devlet gelirlerinden ayrılan payları ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarına bağlı gelirlerine ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiş taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konamaz.
53/2015 Ancak Belediyelerce, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca istihdam edilen Belediye çalışanları ile Belediyeye bağlı döner sermayeli kuruluş ve işletme çalışanlarının yukarıda adı geçen yasalar ile İhtiyat Sandığı Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası altında yatırılması öngörülen cari ay prim, depozit ve vergi borçları ile ilgili Belediye tarafından, yasal süreleri içinde ve her halükarda bir ay süre ile yatırılmaması halinde, yatırılmayan prim, depozit ve vergi borçları ile varsa gecikme faizlerinin/zamlarının bu Yasanın 108’inci maddesi uyarınca, ilgili Belediyeye ödenecek olan Devlet gelirlerinden yapılan katkı payından kesilmesi bu kuralın dışındadır. Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit miktarları ile ilgili olarak kesilen miktarı sözkonusu yatırımların yapılması için yukarıda adı geçen yasaların öngördüğü en son tarihten itibaren en geç on gün içinde, bu yatırımların faizleri ile birlikte hesaplanarak Devlet katkı payından kesilmesi için İçişleriyle Görevli Bakanlığa yazılı bildirimde bulunmakla mükelleftir. İçişleriyle Görevli Bakanlık, bu bildirim üzerine ilgili Belediyenin o ayki istihkakından kesinti yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde gerekli olan talep yazılarını hazırlayıp Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa iletmek zorundadır. Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık hesaplanan meblağı ilgili Belediyenin o ayki katkı payından kesip ilgili kurumlara yatırmakla mükelleftir. Vergi borcuna ilişkin olarak Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık, İçişleriyle Görevli Bakanlığa gerekli bildirimleri yapar. Bu fıkra uyarınca kesilen miktardan öncelikle sosyal sigorta borçları ilgili kuruma yatırılır ve kalan miktar sırasıyla ihtiyat sandığı ve vergi borçlarına karşılık ilgili kurumlara ödenir.
Fasıl 154
3/1962
43/1963
15/1972
20/1974
31/1975
6/1983
22/1989
64/1989
11/1997 (3) Belediyenin para, mal veya para hükmündeki kıymetleri aleyhine suç işleyenlere, Ceza Yasasının Devlet mallarına karşı suç işleyenler hakkındaki kuralları uygulanır.
(4) Belediyelerin kamu hizmeti niteliğindeki her türlü faaliyetleri ile Belediye, daire ve şubeleri, park ve bahçeleri, kamu hizmetine veya kamunun istifadesine tahsis edilen gelir getirmeyen taşınmaz malları, her türlü vergi, resim ve harçtan bağışıktır.

(5) Belediyelerin halkın esenliği ve mutluluğu ile ilgili görevlerinin ifasında Polis memurları fiilen yardımcı olurlar. Bu konuda ilgili Belediyeler Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.
19/1963
29/1970
12/1972
2/1973
17/1973
37/1977
27/1980
12/1987
42/1987
25/1991
39/1995 (6) Belediye, Pul Yasasında öngörülen vergileri ödemekten bağışıktır.
21/1974
12/1975
42/1975
40/1976
6/1977
24/1979
39/1982
50/1982
37/1985
40/1986
66/1987
59/1988
64/1988
66/1988
59/1990
67/1994
45/1997
41/1999 (7) Belediye, sahip olduğu kentsel ulaşım araçları dahil tüm araçlar için, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası kuralları uyarınca ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan bağışıktır.
(8) Belediye, toptancı ve perakendeci halleri kurmak ve işletmek; gerçek ve tüzel kişilerin Belediye hudutları içinde yaş meyve ve sebzelerin alım ve satımı için haller açmalarına izin vermek hakkına sahiptir.
(9) Belediyenin, Belediye sınırları içinde her türlü toplu taşıma sistemleri kurmak ve işletmek hakkı vardır.
(10) Belediye, çöp ve benzeri atıkları toplamak ve bunlarla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek hakkına sahiptir.
(11) Belediye, hizmetlerin yapılmasında, Belediye sınırları içinde ve dışında taşınır ve taşınmaz mal edinmek, iç ve dış borçlanmada bulunmak, hisse senetlerinin alım ve satımı ile benzeri işlemleri yapmak, bağış kabul etmek, dava açmak ve yasalara uygun şekilde anlaşma yoluyla ihtilafları çözmek hakkına sahiptir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediyelerin Çalışma Esasları

Hizmetlerin Yürütülmesi.
32. Belediyeler, görevleri, büyüklükleri ve özelliklerine göre belde halkına sağlıklı, ucuz, süratli ve etkili bir şekilde hizmet götürülmesini sağlayacak bir örgüt yapısı oluştururlar.
Belediye hizmetlerinin yürütülmesi görevi, Belediye Başkanına aittir. Belediye Başkanı bu görevini Belediye personeli yardımı ile yerine getirir.
Belediye Dairesi 33. Her Belediyede bir Belediye dairesi oluşturulur. Bu Daire, Başkanın gözetim ve denetimi altında belediye hizmetlerini yürütür.
Belediye ve Personel 34. Belediyeler hizmetlerinin gerektirdiği örgütleri kurarlar ve personeli istihdam ederler. Kurulacak örgütün ve istihdam edilecek personelin kadroları, Belediye memurlarının hizmet koşulları, nitelikleri, atanmaları, yetiştirilme ve yükselmeleri, ödev, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, aylıkları, haklarında disiplin kovuşturması yapılması, disiplin cezası uygulanması, azilleri, emeklilikleri ve diğer özlük işleri Yasa ile düzenlenir.

Memurların Emeklilik Hakkı 35. Belediyenin sürekli kadroları emeklilik hakkı kazandıran kadrolardır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Belediyelerin Organları, Görev ve Yetkileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Belediyenin Organları

Belediyenin Organları
36. Belediyenin organları şunlardır:

(1) Belediye Meclisi :
(2) Belediye Başkanı.

İKİNCİ BÖLÜM
Belediye Meclisi

Belediye Meclisinin Niteliği
5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
59/1993
2/1994
12/1994 12/1998 48/1998 37. (1) (A)
(B) Belediye Meclisi, Belediyenin genel karar organıdır.

Belediye Meclisi, Seçim ve Halkoylaması Yasası kurallarının öngördüğü esaslara göre halk tarafından 4 yıl süreyle seçilmiş üyelerden oluşur.

(2) Belediye personeli ile Belediye Meclisi üyeliği aynı Belediye sınırları içinde ikamet eden bir kişide birleşemez. Ancak bu kural Belediye personelinin yerel seçimlerde aday olma hakkını engellemez.
(3) Belediye Meclisi, bu Yasayla Belediyeye verilmiş bulunan görev ve yetkiler çerçevesinde, belde halkını ilgilendiren yerel konuların karara bağlandığı en yetkili kuruldur.
Belediye Meclisi Üye Sayısı 38. Belediye Meclisinin üye sayısı aşağıdaki esaslara göre Yüksek Seçim Kurulunca saptanır:
(1) Nüfusu iki bini aşmayan beldelerde altı üye;

(2) Nüfusu iki bin bir ile beş bin arası olan beldelerde sekiz üye;

(3) Nüfusu beş bin bir ile on bin arası olan beldelerde on üye;

(4) Nüfusu on bin bir ile on beş bin arası olan beldelerde on iki üye;

(5) Nüfusu onbeş bin bir ile yirmi bin arası olan beldelerde ondört üye; ve

4.33/2001 (6) Nüfusu yirmi bin ile yirmibeş bin arası olan beldelerde onaltı üye .

4.33/2001 (7) Nüfusu yirmibeş bini aşan beldelerde yirmibeş binin üzerindeki her beş bin nüfus için iki üye.
Yeni Kurulacak Belediyelerde Seçim

39. Bir seçim dönemi içinde yeni kurulacak Belediyelerin Meclis seçimleri de, bu Yasanın 8’inci maddesi kurallarına göre olur ve görev süreleri diğer Belediye Meclislerinin süresi ile birlikte sona erer.

Çalışma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı 40. (1) Belediye Meclisi her ay en az bir kez toplantı yapar.
(2) Belediye Meclisi toplantıları halka açık olarak gerçekleştirilir. Belediye Meclisi alacağı bir kararla kapalı toplantı yapabilir.

(3) Belediye Meclisinin çalışma usulü ve toplantı düzeni, Belediye Meclisinin hazırlayacağı bir tüzük ile saptanır.

33/2014 (4) Belediye Meclisinin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Ancak, salt çoğunluk sağlanamazsa toplantı aynı gündemle 48 saat sonraya ertelenir. Toplantının ertelendiği, toplantıya katılmayan üyelere yazılı (mektup ve/veya e-mail ve/veya yazılı telefon mesajı) olarak bildirilir. 48 saat sonra yapılacak toplantıda, toplantı yeter sayısı, Belediye Meclisinin üye tam sayısının 2/5 (beşte iki)’i olup hesaplamada kesirler dikkate alınmaz.
Karar yeter sayısı, bu Yasa ve bu maddenin (3)’üncü fıkrasında öngörülen tüzük kuralları uyarınca, özel çoğunluk aranmadığı hallerde, toplantıda bulunanların salt çoğunluğudur. Oylamada çekimserlik, olumlu veya olumsuz oylardan fazla olanın yönünde karar verilmesini peşin olarak kabul etmek anlamına gelir.
Üyelikten Çekilme 41. Belediye Meclis üyeleri kendi istekleri ile üyelikten çekilebilirler. Bu şekilde çekilme, yazılı olarak Belediye Başkanlığına yapılmakla olur.

Çekilmiş Sayılma
42. Meclis üyeleri, Meclis toplantılarına özürsüz olarak, birbirini izleyen üç toplantıya veya bir yılda toplam altı toplantıya katılmamaları halinde, çekilmiş sayılırlar.
Üyeliğin Sona Ermesi
5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
59/1993
2/1994
12/1994
12/1998 48/1998
43. (1) Seçildikten sonra Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9’uncu maddesinde öngörülen seçilme niteliklerini kaybeden Meclis üyelerinin üyelik sıfatları sona erer.
3/2013
(2) Bu Yasanın 41’inci ve 42’nci maddeleri uyarınca üyelikten çekilme ve çekilmiş sayılma da üyeliği sona erdirir.
Ancak 42’inci maddesi, uyarınca üyelikten çekilmiş sayılma hallerinde, üyeliğin sona ermesi için Meclis kararı gerekir.

5.33/2001
3/2013

(3) Üyelikten çekilmiş sayılma hallerinde üyeliğin sona ermesi için yapılacak olan Belediye Meclis toplantılarında, toplantı yeter sayısı, üyelikten çekilen veya çekilmiş sayılan üyeler dikkate alınmaksızın hesaplanır.

5.33/2001 (4) Belediye Başkanı, üyelikten çekilmiş sayılan Belediye Meclis üyelerini üç gün içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Üyelerin Uymak Zorunda Oldukları Hususlar 44. (1) Meclis üyeleri, kendilerini ve/veya birinci derecede akrabalarını ve/veya aralarında evlatlık bağı bulunanları ilgilendiren işlerin görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
(2) Meclis üyeleri, Belediye ile doğrudan veya dolaylı olarak tek başlarına veya ortaklık suretiyle ihalelere katılamaz ve taahhüde girişemezler.

Üyelerin Birleşime Katılma Ödenekleri ve Yolluklar 45. (1) Belediye Meclis üyelerine Belediye Meclisi kararı ile birleşimlere ve komisyon toplantılarına katılma ödeneği verilebilir. Bu ödeneğin miktarı Meclis kararı ile saptanır.
Ancak, katılma ödeneğinin miktarı bir günlük asgari ücreti aşamaz.

(2) Yolluk verilmesini gerektiren bir işle görevlendirilmesi halinde, Meclis üyelerine, yürürlükteki yolluk mevzuatı kuralları uyarınca yolluk verilir.

Üyelerin İzinleri
46. Özürleri halinde üyelere Belediye Meclisi tarafından izin verilir.
Belediye Komisyon-ları 47. (1) Belediye Meclisi, Belediye ile ilgili her türlü konu ile yerel sorunları incelemek üzere komisyonlar kurabilir.

(2) Komisyonların kuruluşu ve çalışma usulü ile bu komisyonlara katılabilecek Belediye personelinin, Mahalle Yönetimi üyelerinin ve yerel grupların temsilcilerinin komisyon çalışmalarına katılma şekli, bu Yasanın 40”ıncı maddesi uyarınca hazırlanacak tüzükle düzenlenir.

Belediye Meclisnin Görevleri 48. Belediye Meclisinin görevleri şunlardır:

(1) Belediye çalışma plan ve programlarını karara bağlamak;

(2) Bütçeyi görüşmek, karara bağlamak, bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak ve gerektiğinde ek bütçe yapmak;

6(1).33/2001 (3) Aylık hesap cetvellerini ve sayman hesaplarını incelemek;
(4) Kesin hesabı inceleyip kabul etmek;
(5) Tahvil çıkarmak, süresi bir yılı aşan avans almak veya borçlanmaya gitmek;
(6) Hizmetlerin gerektirdiği hallerde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurumların veya işletmelerin kuruluş statülerini saptamak, bu kurum ve işletmelerin bütçe ve kesin hesaplarını incelemek ve karara bağlamak, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara girme, katılma veya ayrılma kararı vermek;
(7) Bu Yasayla ve diğer yasslarla Meclise verilen ve Meclisce görüşülmesi gereken hizmet ve görevleri karara bağlamak;
(8) Belediye adına imtiyaz vermek;
**65/2007 ile yürürlükten kaldırıldı. (9) Belediye personel kadrosunun oluşturulması, kaldırılması, değiştirilmesine karar vermek;
(10) Tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak;
(11) Meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlere isim vermek;
(12) Yurtdışı Belediyelerle karşılıklı temas ve kardeş şehir ilişkileri kurmak; .
(13) Belediyeye maddi ve manevi büyük hizmetleri bulunanlarla, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda ün yapmış kişilere onursal hemşehrilik payesi vermek;
(14) Belediyelerin özellik taşıyan günlerini saptamak;
(15) Belediyeyi ilgilendiren hususlar hakkında Bakanlığın isteği üzerine görüş belirtmek;
(16) Belde menfaatları ile ilgili işler lıakkında Devlet Dairelerinden dileklerde bulunmak;
(17) Belediye Başkanının Mecliste karara bağlanmasını istediği konuları görüşmek;
(18) Bu Yasanın 130’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasındaki sözkonusu görev devri konusunda karar vermek;
(19) Toplu iş sözleşmesini incelemek ve kabul etmek;
(20) Belediye mal varlığı gelirlerini teminat göstererek borçlanmak;
(21) Diğer yerel yönetimler veya kamu kuruluşları ile ortak iş yapılması ve ortak personel istihdam edilmesine karar vermek;
(22) Yasalarla ve ilgili mevzuat ile Belediyelere verilen yetkiler dahilinde vergi, katılma payı, harç, resim, komisyon, ceza ve benzeri gelirler ile Belediye hizmetleri karşılığı olan ücret ve tarifeleri saptamak ve uygulamak;
(23) Bu Yasayla taksit süreleri belli edilmemiş Belediye vergilerinin taksit sürelerini belirlemek;
(24) Kamu yararına ayrılmamış Belediye taşınmaz mallarını bir hizmete tahsis etmek, tahsis amaçlarını değiştirmek veya gelir getirir hale getirilmesine karar vermek;
(25) Taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması takasına karar vermek ve Belediyeye hibe edilen herhangi bir malı kabul etmek;
(26) Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, her türlü taşıt alımına karar vermek;
(27) İmar konusunda verilen yetkiler çerçevesinde plan ve projeleri görüşmek, kabul etmek ve değiştirmek;
(28) İmar ve uygulama programlarını görüşmek ve kabul etmek;
(29) Pazar, panayır ve fuar yer ve günlerini kararlaştırmak ve ilân etmek.
6(2).33/2001 (30) Belediye sınırları içindeki seçmen sayısının en az 5’inin (Yüzde Beşinin) yazılı talebi üzerine, Belediye Meclisinin görüşmeye yetkili olduğu hizmet konularını görüşüp karara bağlamak.
Belediye Meclisi Kararları-nın İlânı 49. (1) Belediye Meclisi toplantılarında alınan kararlar yedi gün içerisinde Belediye ilân tahtasına asılmak suretiyle ilân edilir.
(2) Tüm Belediye Meclis kararları, kararın alındığı tarihten başlayarak onbeş gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Belediye Meclisi Kararları-nın Onaya Bağlı Olmaması
50. Bu Yasada ve diğer yasalarda açıkça öngörülmedikçe Meclis kararları onaya bağlı değildir.
Meclisce Verilen Kararlar ve Bunlara İtiraz

51. Belediye Meclislerinin kararları, bu Yasa ve diğer yasalarda belirtilen istisnalar hariç, kesindir ve ilân ile yürürlüğe girer.
Belediye Meclislerinin bu kararlarına karşı ilgililerin Mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediye Başkanı

Belediye Başkanının Niteliği ve Statüsü 52. (1) Belediye Başkanı, Belediyenin yürütme organı ve Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
(2) Belediye Başkanı, Belediye Meclisinin Başkanıdır.
Oylamada eşitlik halinde ikinci oy hakkı vardır.
Belediye Başkanının
Seçimi
5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
59/1993
2/1994
12/1994
12/1998 48/1998
53. Belediye Başkanı, yürürlükteki Seçim ve Halkoylaması Yasaya kurallarına uygun olarak seçilir.
Belediye Başkanlığı ile Birleşemeyen Sıfatlar

5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
59/1993
2/1994
12/1994 12/1998 48/1998
54. Yürürlükteki Seçim ve Halkoylaması Yasasının yasakladığı, hususlara ek olarak Devlet İdareleri, yerel kuruluş idareleri, iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara bağlı daire ve kurumlarla ortaklarının ve kamu tüzel kişilerinin memurluğu ve merkezleri ulusal sınırlar dışında olup da yurt içinde ticaret yapan kuruluşların aylıklı veya ücretli işiyle Belediye Başkanlığı bir kişide birleşemez.
Belediye Başkanı Maaşı
55. Belediye Başkanlarına aylık maaş verilir. Bu maaş:

7.33/2001 (1) (A) Kent Belediyelerinde Barem 19 ve %48 (Yüzde Kırksekiz) oranında temsil ödeneği;

(B) Nüfusu 2001 ile 5000 arası olan belediyelerde Barem 18 A ve %40 (Yüzde Kırk) temsil ödeneği;

(C) Nüfusu 1501 ile 2000 arasında olan belediyelerde Barem 18 B ve  35 (Yüzde Otuzbeş) temsil ödeneği;
(Ç) Nüfusu 1001 ile 1500 arasında olan belediyelerde Barem 17 A ve  30 (Yüzde Otuz) temsil ödeneği;
(D) Nüfusu 1000’in altında olan belediyelerde Barem 17 B ve  25 (Yüzde Yirmibeş) temsil ödeneği.

7.33/2001 (2) Belediye başkanları yukarıda belirtilen baremlerin en üst kademesinden maaş alırlar. Belediye başkanlarının temsil ödeneği de vergiye tabidir.

7/1979
3/1982 12/1982 44/1982 42/1983 5/1984 29/1984
50/1984
2/1985
10/1986
13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
13/1989
34/1989
73/1989
8/1990
19/1990
42/1990
49/1990
11/1991
85/1991
11/1992
35/1992
3/1993
62/1993
10/1994
15/1994
53/1994
18/1995
12/1996 19/1996
32/1996
16/1997
24/1997
13/1998
40/1998
6/1999
4/2000
15/2000
20/2001
43/2001 (3) Yukarıda öngörülen baremlerin karşılığı Kamu Görevlileri Yasasında öngörülen baremlerin karşılığının aynısıdır.
Belediye Başkan Aracına İşaret veya Amblem Takılması
56. Belediye Başkanlarının resmi makam ve/veya özel araçlarına Bakanlıkça saptanan şekil ve renkte özel işaret veya amblem takılır.
Emeklilik Hakkı
8.33/2001 57. (1) Belediye başkanlığında geçen hizmet, emeklilik hakkı kazandıran hizmet sayılır ve kazanılan emeklilik hakkı ilgili belediyece ödenir.
8.33/2001
26/1977
9/1979
18/1980
26/1982
54/1982
14/1983
22/1983
20/1985
3/1986
14/1987
38/1987
4/1990
50/1990
35/1997
23/1998
36/2000
29/2001
38/2001
30/1996
49/1998
16/2001

(2) Belediye başkanları bu Yasaya, Emeklilik Yasasına ve/veya varsa kamu görevindeki hizmetleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasasına bağlı olarak emeklilik hakkına sahiptir ve emeklilik işlemleri ile emeklilik hak ve menfaatleri ona göre hesaplanır.
Belediye Başkanının Yolluğu ve Diğer Özlük Hakları 58. (1) Belediye Başkanlarına veya Başkan Vekillerine, Belediye ile ilgili hizmet veya temsil sıfatı ile Belediye sınırları dışına çıkışlarında yol harcamaları, yürürlükteki yolluk mevzuatına göre ödenir.
(2) Belediye Başkanlarının tedavi giderleri hususunda Belediye personeli hakkındaki kurallar uygulanır.

Belediye Başkanın İzinleri
9.33(2001 59. (1) Belediye Başkanı, Belediye Meclisinin onayı ile yıllık iznini kullanır.
(2) Belediye Başkanları altı aya kadar hükümlülük kararına dayanan tutukluluk hallerinde bu sürece Belediye Başkanlığı yapamazlar ve ödenekleri verilmeksizin izinli sayılırlar.

9.33/2001 (3) Belediye başkanları, görevleriyle ilgili olarak yurt dışına gidecekleri zaman Bakanlığa bilgi verirler.
9.33/2001 (4) Belediye başkanları görevleriyle ilgili olarak yurt dışı gezilerinden döndüklerinde Belediye Meclisinin ilk toplantısında yapılan geziyle ilgili Belediye Meclisine rapor sunarlar.
Hastalık İzinleri 60. Belediye Başkanları hastalıkları halinde altı ayı geçmemek üzere sağlık mercilerinin raporlarına dayanılarak şağlık bakımından izinli sayılırlar. Bu sürenin sonunda iyileşmeyen Belediye Başkanları Sağlık Kurulu raporu ve Bakanlığın kararı ile görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

Belediye Başkanlarının Görev ve Yetkileri 61. Belediye Başkanlarının görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Yasa, tüzük ve yönetmelikler konusunda halkı aydınlatmak;
(2) Yönetsel örgüt merkezi olmayan beldelerde resmi törenlere başkanlık etmek ve tebrikleri kabul etmek;
(3) Belediye Meclis kararlarını uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek;
(4) Belediye görevleri arasında belirtilmiş olup da Belediye Meclisince görüşüleceği belirtilmemiş görevleri yürütmek ve yetkileri kullanmak;
(5) Belediye idaresinin ve bağlı kuruluşların uyumlu, düzenli ve süratli hizmet görmelerini sağlamak;
(6) Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında hizmet görenlerin çalışmalarını izlemek, denetlemek, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleriyle ilgilenmek;

10.33/2001 (A) Belediye Başkanı, bütçede ödeneği bulunması koşuluyla, iki yıllık bir süre için sözleşmeli personel ve üç aylık bir süre için geçici işçi çalıştırabilir. Devletten veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılan hiç kimse sözleşmeli personel veya geçici işçi olarak istihdam edilmez. Belediye Başkanı gerekli gördüğü taktirde sözleşmeli olarak atadığı personel ile geçici olarak görevlendirdiği işçilerin görev süresini Belediye Meclisinin onayını almak koşuluyla, en çok bir katına kadar uzatabilir.
Ancak bu süre, Belediye Başkanının görev süresini aşamaz.
(B) (a) Kent Belediyelerinde, Belediye Başkanı bütçede ödeneği bulunması koşuluyla, belediye Başkanının belirleyeceği konularda araştırmalar yapmak ve öneriler sunmak üzere bir yıllık bir süre için sözleşmeli bir danışman atayabilir.
Bu fıkrada belirlenen süre Başkan tarafından Başkanlık dönemi sonuna kadar uzatılabilir.

(b) Bu şekilde atanan danışmanın maaşı barem 18 A olarak belirlenir.
(c) Başkanın döneminin sona ermesi durumunda bu fıkra ve sözleşme kurallarına bakılmaksızın sözleşme iptal edilerek danışmanın görevine son verilir.
(7) Belde halkının belde hizmet ve yararlarıyla ilgili başvuru, öneri ve görüşlerini değerlendirmek;
(8) Bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini, bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlayıp ilgili organlara sunmak;
10.33/2001

14/2008 (9) Belediye sınırları içindeki mahalle muhtarlarının ve ihtiyar heyetlerinin görevlerini yapmalarına yardımcı olmak; gerekli koordinasyonu sağlamak ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde onlardan yararlanmak.
Bu Yasanın 14 A maddesi kuralları uyarınca oluşan Muhtarlar İstişare Kurulunu toplantıya çağırmak;
(10) Bu Yasa ve diğer yasaların Belediyeyi temsille ilgili olarak verdiği görevleri yerine getirmek;
(11) Resmi törenlerde Kaymakam yanında beldeyi vc belde halkını temsil etmek;
(12) Beldenin kurtuluşu gibi tarihi günlerde belde adına törenler düzenlemek ve tebrikleri kabul etmek;
(13) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek;
(14) Gelir, alacak, hak ve yararları izlemek ve toplamak;
(15) Yetkili makam ve kurulun düşüncesini almak suretiyle sözleşmeler yapmak, uzlaşma, vazgeçme, rehin, bağış, kabul etme hususlarında bu Yasa ile sınırları çizilmiş yetkileri kullanmak, Belediye adına bağlayıcı her türlü sözleşme ve tasarruflarda bulunmak;
Ancak Belediyece yapılan sözleşmelerde öngörülen süre, sözleşmeyi yapan Meclisin görev süresini aştığı hallerde bu gibi sözleşmelerin geçerliliği Bakanlar Kurulunun onayına bağlıdır.
(16) Dairelerde ve idari veya adli yargı mercilerinde davacı veya davalı sıfatıyla Belediyeyi temsil etmek veya bir başkasına vekalet yetkisi vermek;
(17) Bu Yasa ve diğer yasalarla Belediye Başkanına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak;
(18) Belediye yatırımları ile ilgili önceliklerin belirlenmesini ve temel kararların alınmasını, yatırım projelerinin incelenmesini ve değerlendirilmesini, yatırım önerilerinin fizibilite araştırmalarının yapılmasını temin etmek, Belediye yatırımlarını izlemek;
(19) Hemşehrilik bilinci ve anlayışını geliştirmek için basın yayın, çeşitli toplantılar ve mahalleleri ziyaret gibi yollarla Belediyenin çalışmaları ve yatırımları hakkında belde halkına bilgi vermek, onların ihtiyaçlarını, görüşlerini yerinde ve birlikte tespit ve ihtiyaçların bu yolla karşılanmasını temin etmek;
(20) Belediyeye açılacak kredilerin yıllık taksitleri ile karşılıklarının Belediye bütçesinde yer almasını ve teminat gösterilmiş gelirlerin başka yerlere harcanmamasını sağlamak;

(21) Belediye kolluğu ile ilgili yönetmelikleri ve yasakları uygulamak;
(22) Belediye hizmetleri ile Belde sınırları içinde hizmet veren öteki kamu kuruluşlarının hizmetleri arasında eşgüdüm sağlanmasına yardımcı olmak;
(23) Görevlerini yerine getirmesi sırasında Belediye kolluğunun yetersiz kalması halinde, Kaymakamdan yardım istemek; ve
10.33/2001 (24) Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla belediye hizmetlerine gönüllü katkı yapacak mahalle ve semt ölçeğinde derneklerin kurulmasını teşvik etmek; mevcutlarla işbirliğini sağlamak.

Belediye Başkanın Meclis Üyeleri ile İlişkileri 62. Belediye Başkanı, Meclis üyelerinin Belediyeye ait işler hakkındaki sözlü ve yazılı sorularını yanıtlamakla yükümlüdür. Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığı zamanlarda da yazılı soru sorulabilir.

Başkanlık-tan Çekilme 63. (1) Belediye Başkanları, Bakanlığa yazılı olarak bildirmek suretiyle Başkanlık görevinden çekilebilirler. Çekilme Bakanlığa bildirilmekle hüküm ifade eder. Ancak olağanüstü hallerde çekilme, Bakanlığın kabulüne bağlıdır.
(2) İzni sona erdiği halde bir ay içinde özürsüz olarak görevi başına dönmeyen veya izinsiz ve özürsüz olarak bir aydan fazla görevini terkeden Belediye Başkanları, Meclisin kararı ve Bakanlığın onayı ile Başkanlıktan çekilmiş sayılırlar.
Belediye Başkanlığın-dan Düşme
5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
591993
2/1994
12/1994
12/1998 48/1998 64. Belediye Başkanlığına seçildikten sonra Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9’uncu maddesinde öngörülen seçilme niteliklerini kaybeden Belediye Başkanları, Başkanıktan düşer.
Asbaşkan
Seçimi 65. (1) Asbaşkan, Meclisin ilk toplantısında üyelerin salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. Oylarda eşitlik olması halinde seçim yenilenir. Aynı yöntemle ve aynı toplantıda Meclis bir de Yedek Asbaşkan seçer.
(2) Asbaşkan ve Yedek Asbaşkan için yapılan oylamalarda Belediye Başkanı oyların eşitliği halinde ikinci oy hakkına sahip değildir.

(3) Meclisin ilk toplantı tarihinden başlayarak iki aylık bir stire geçmesi ve Asbaşkan veya Yedek Asbaşkanın seçilememesi halinde, en yaşlı üye Asbaşkan ve ondan sonra gelen en yaşlı üye de Yedek Asbaşkan olarak seçilmiş sayılır.
(4) Belediye Başkanının görevli olarak veya temsil sıfatı gereği Belde dışında bulunduğu veya yıllık özür veya hastalık izinleri sebebiyle görevinden geçici olarak ayrıldığı hallerde, Belediye Başkanının görevleri Belediye Asbaşkanı tarafından yürütülür.
Yedek Asbaşkan, Asbaşkana vekâlet eder.

Asbaşkanın Ödeneği 66. Seçilecek, görevlendirilecek veya atanacek Asbaşkana, Başkana vekillik ettiği sürece Belediye Başkanlığı için saptanan miktarda vekâlet ödeneği verilir.
Başkanlığın Devir ve Teslimi 67. (1) Belediye Başkanları, seçilmemeleri halinde, seçim sonuçlarının ilân tarihinden başlamak üzere üç gün içinde, yeni seçilen Belediye Başkanına devir ve tesliın işlemini yaparlar.

(2) Vefat eden veya herhangi bir sebepten dolayı hazır bulunmayan Belediye Başkanının devir ve teslim işilerini Asbaşkan yapar.
(3) Belediye Başkanları, herhangi bir sebepten ötürü Başkanlıktan düşmeleri halinde, duyuru tarihinden başlamak üzere üç gün içerisinde Asbaşkana devir ve teslim işlemini yaparlar.

Başkanlık Seçiminin Dönem Bitmeden Yenilenmesi
68. (1) Belediye Başkanlarının dönem bitmeden önce herhangi bir nedenle boşalması halinde, Belediye Asbaşkanı durumu derhal Bakanlık kanalıyla İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.
5/1976
29/1977
1/1980
4/1980
12/1981
17/1985
19/1985
15/1986
16/1986
60/1988
17/1990
33/1990
52/1991
78/1991
46/1993
591993
2/1994
12/1994
12/1998
48/1998 (2) Yeni yapılacak Başkan seçimi hususunda Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Belediye Kolluğu

Kolluğun Niteliği 69. Belediye kolluğu, Beldenin düzenini ve Belde halkının sağlık ve esenliğini korumak ve yetkili organların bu amaçla alacakları karar ve önlemlerin yürütülmesini sağlamakla, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici önlemleri almakla ve işlenen Belediye suçlarını takiple yükümlü üniformalı bir özel kolluk kuvvetidir.
Kolluğun Kuruluşu 70. Her Beldenin gereksinmesine göre sahip olacağı sabit ve gezici veya toplu kolluk birimleri ile bu birimlerin örgütlenmesi, 34’üncü madde kurallarına bağlıdır.

Kolluğun Hiyerarjik Bağlılığı 71. (1) Belediye kolluk kuruluşu hiyerarşik olarak, Belediye Müdürü veya İdare Amiri ve Belediye Başkanına bağlıdır.
(2) Bu Yasada belirtilen ve Belediye kolluğuna verilen görev ve yetkiler, Belediye Başkanının gözetimi, denetimi ve görevlerine uygun olarak yerine getirilir ve kullanılır.

Kolluk Hizmetlerinin Sürekliliği
72. (1) Belediye kolluğu hizmetleri süreklidir. Ulusal ve dini bayram, resmi tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün yirmi dört saatinde kolluk hizmeti aksatılmaz.
(2) Belediye kolluğu personelinin çalışma saatleri, izinleri, hafta tatilleri, sürekliliği sağlayacak şekilde Belediye Başkanlığınca düzenlenir. Kolluk personeli, yangın, deprem, su baskını, olağanüstü durum gibi hallerde saptanmış olan çalışma saatleri dışında çalışmakla yükümlüdür.

Kolluk Hizmetlerinin Bütünlüğü
73. (1) Belediye kolluk hizmetleri bir bütündür. Görevli oldukları çalışma saatleri veya görevlendirildikleri belirli alan dışında kolluğun el koymasını gerektiren davranışları gören veya haberdar edilen Belediye kolluk personeli, duruma el koyar ve durumu görevli en yakın Belediye kolluk kuruluşuna haber vererek giriştikleri işlemi onlara devrederler.

(2) Belediye kolluk personeli, görevlerini yerine getirirken birbirlerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Belediye Kolluğunun Görevleri. 74. (1) Belediye kolluğunun başlıca görevleri şunlardır:
(A) Bu Yasada öngörülen belediyeye ilişkin suçların işlenmesini önleyecek önlemleri almak ;
(B) Suçun işlenmiş olması halinde, bu Yasada öngörülen müeyyideleri, yetkili mercilerin kararlarına dayanarak veya yetkili kılındığı hallerde doğrudan uygulamak;
(C) Ulusal bayram, resmi tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde, yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak;
(Ç) Savaş veya yangın, deprem, su baskını gibi doğal afet hallerinde, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gereken önlemleri almak, gerekli yardımı yapmak, ve yetkili merci ve amirlerin vereceği görevleri yerine getirmek;
(D) Diğer genel veya özel kolluk kuruluşları ile işbirliği yapmak;
(E) Herkese açık yerlerde bu Yasada öngörülen kurallara aykırı olarak seyyar satışta bulunanları ve mesken veya ticarethane önlerini kapatacak şekilde kaldırım, yaya kaldırımı veya arsa gibi yerleri izinsiz olarak işgal edenleri önlemek; ve
(F) Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik örgütünün görevlerinin yerine getirilmesinde, bu örgütle işbirliği yapmak ve onlara yardımcı olmak.
(2) Belediye sınırları içinde düzeni ve halkın sağlık ve esenliğini sağlamakla yükümlü Belediye kolluğunun (1)’inci fıkrada belirtilenler dışında kalan görevleri, Belediye Meclisince hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir. Bu tüzükde ayrıca, kolluk amir ve memurlarının kıyafetleri, işaretleri, teçhizatları, hizmetiçi eğitimleri ve çalışma yöntemleri de belirlenir.
Kolluğun Yetkileri 75. Belediye kolluğu Belediye sınırları içinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:
(1) Faaliyet saatleri içinde herkese açık yerlere girmek, buradaki gerekli denetimleri yapmak, sahip ve sorumlularından denetim konusu ile ilgili belgeler istemek ve haklarında tutanak düzenlemek;
(2) Kolluğun denetimi altında olan ve kapalı olması gerekirken açık olduğu saptanan yerlere girmek, mevzuata aykırı davranan ilgililer hakkında tutanak düzenlemek;
(3) Bu Yasada öngörülen suçları işleyen kişiler hakkında yasal işlem yapmak ve bu Yasa kuralları çerçevesinde öngörülen sabit para cezasını kesmek ve tahsil etmek;
(4) Boşaltılması, kapatılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar ve emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmek ve kararları uygulamak;
(5) Savaş veya yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler halinde ikaz veya yardım amacıyla ve zaman kaybına bağlı olmaksızın Belediye Başkanının emriyle ev, dükkan ve müesseselere girmek;
(6) Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları nedeniyle haklarında işlem yapılmak üzere mevzuata uyulması istendiği halde uymayıp direnen veya kimliğini kanıtlamayan kişileri, gerekirse Polise bildirip haklarında işlem yapılmasını talep etmek;
(7) Bu Yasada Belediye kolluğuna tanınan yetkileri kullanmaya engel olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek;
11.33/2001 (8) Bu Yasaya ve Belediye emir ve yasaklarına aykırı ve suç teşkil eden ve satışa arzedilen gıda ve diğer her türlü maddelerin satışını önleyerek bunları Belediyenin yetkili organına teslim etmek;
11.33/2001 (9) Kent belediyelerinde, belediye sınırları içindeki yol, sokak, cadde ve meydanlardaki araçların trafik düzenini sağlamak ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak için 122’nci maddenin (2)’inci fıkrasında öngörülen trafik suçları işleyenleri rapor etmek ve bu suçların karşılığı olan sabit para cezasını kesmek ve tahsil etmek,
11.33/2001 (10) Diğer mevzuatla Belediye kolluğuna verilen yetkileri kullanmak.
11.33/2001 (11) Belediye Başkanı, belediye kolluk personelinin belediye sınırları içindeki trafik ve trafik düzeni ile ilgili konularda hizmetiçi eğitim yapmalarını sağlar.

Belediye Kolluğuna Karşı Gelenler.
76. Görevlerini yaparken Belediye kolluğuna karşı gelenler, genel kolluk mensuplarına karşı koyanlar gibi ceza görürler.
BEŞİNCİ KISIM
Mali Kurallar

BİRİNCİ BÖLÜM
Gelirlere İlişkin Genel Kurallar

Belediye Gelirleri. 77. (1) Belediyeler, kaynakların tahsis ve kullanımında, verimlilik ve maliyetin geri dönüşü esaslarını dikkate alırlar. Belde halkına götürülen ve sosyal amaçlı hizmetler dışındaki her türlü hizmetin bedeli, hizmetlerden yararlandırılan kullanıcılardan uygun bir şekilde tahsil edilir.
Ayrıca Devlet tarafından, kalkınma plan ve programlarında Belediyeler için öngörülen hedeflere ulaşılmasını gerçekleştirmek, Belediyeleri teşvik etmek ve değişik sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyinde bulunan Belediyeler arasında hizmet dengesini sağlamak amacıyla, bu Belediyelere mali yardım yapılır.

(2) Belediye gelirleri şunlardır:
(A) Bu Yasa ve diğer yasalarla Belediyelere vergi, resim, harç, ücret ve benzeri adlarla sağlanmış olan gelirler;
(B) Devlet gelirlerinden ayrılan paylar;
(C) Belediyelerin kamu hizmeti alanında faaliyet gösteren kurum, işletme ve döner sermayeli kuruluşlarının net gelirleri;
(Ç) Belediyelerin, hukuksal alandaki girişim ve uğraşları karşılığında sağlayacakları gelirler;
(D) Devlet ve kamu kuruluşlarının koşullu veya koşulsuz yardımları;
(E) Her türlü koşullu ve koşulsuz bağışlar ile alınan kredi ve borçlanmalar;
(F) Belediye taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka surette değerlendirilmesinden doğan gelirler;
(G) Bir yasa ile düzenlenen ve Belediye sınırları içerisindeki taşınmaz mallardan taşınmaz mal vergisi.;
(Ğ) Para ve vergi cezaları; ve
(H) Diğer gelirler.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Vergisi

Meslek Vergisi, Yükümlüsü,Oranı ve Miktarı
Birinci Cetvel 78. (1) (A) Bir takvim yılı içinde, herhangi bir belediye sınırları içinde en az yedi işgünü mesleğini yürüten bir gerçek ve tüzel kişi meslek vergisi yükümlüsüdür.
(B) İşçi, müstahdem, hizmetli ve bunlar gibi başkasının yanında çalışan kişiler, aynı takvim yılı içinde başka bir belediyeye meslek vergisi ödediklerini belge ile kanıtlamaları koşuluyla, aynı iş için o takvim yılı içinde meslek vergisi ödemekten bağışık tutulurlar.
(C) İşçi, müstahdem, hizmetli ve bunlar gibi başkasının yanında çalışan kişiler, hizmet gelirleri dışında kazanç getiren başka faaliyetleri de varsa, faaliyetin yapıldığı yer Belediyesine meslek vergisi ödemekle yükümlüdürler.
(Ç) Çalışmadan taşınmaz malından, parasından, hisse senetlerinden, bonolarından veya buna benzer şeylerden gelir sağlayan kişiler de meslek vergisi yükümlüsüdürler.
(D) İkamet ettiği Belediye sınırları dışında mesleğini yürüten kişiler, çalıştıkları yerde meslek vergisi ödemiyorlarsa, bu vergiyi, sınırları içinde ikamet ettikleri Belediyeye öderler.
Çalıştığı yerde meslek vergisi ödediğini kanıtlama yükümlülüğü kişilere aittir.
(2) Meslek vergisi, bu Yasaya ekli Birinci Cetvel’de öngörülen oran ve miktarlarda tarh, tahakkuk ve tahsil edilir.
(3) Bu Yasa amaçları bakımından “Meslek”, gelir sağlamak amacıyla bizzat çalışarak veya başkasını çalıştırarak yapılan ve yürütülen herhangi bir işi, işçiliği, kamu görevini, memuriyeti, zanaatı, ticaret ve benzeri işleri anlatır.

Bildirim Zorunluluğu
79. Müstahdem çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, istihdam ettikleri kişilerin adını, soyadını, mesleğini, ikametgahını ve ödedikleri ücret miktarlarını, istihdam tarihinden başlayarak onbeş gün içinde, ilgili Belediyeye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

Meslek Vergi-sinin Tarhı, Tahakkuku, Tahsili Ve Ödeme Tarihi. 80. (1) (A) Belediye Meclisi her yıl Haziran ayı sonuna kadar meslek vergisi tarheder.
(B) Düzenlenen listeler Belediyede askıya alınır ve bu durum en az günlük yayınlanan iki gazetede üç gün süreyle halka duyurulur.
(C) Gazetedeki son ilan gününden başlayarak yirmi gün içinde yükümlüler itiraz edebilirler.
(Ç) İtirazlar, (C) bendindeki sürenin bitiminden başlayarak on gün içinde Belediye Meclisince incelenerek karara bağlanır.
(D) Yükümlülerin Mahkemeye başvurma hakları saklıdır.
Ancak yargıya başvurma, tahakkuk ve tahsil işlemlerini durdurmaz.
(2) (A) Kamu görevlisi, memur ve müstahdem dışındaki yükümlülerin meslek vergisi, Belediye Meclisinin uygun göreceği yöntemle tahsil edilir.
(B) Müstahdem çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler, kesinleşen meslek vergisini, ilgili Belediyenin talebi üzerine, ücretlerinden keserek Belediyeye yatırırlar.
(3) Meslek vergisi, her yıl Ekim ayının sonuna kadar ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek İzni Harcı Ve İşyeri Harçları

Meslek İzni, Harcı ve Şekli

İkinci Cetvel 81. (1) (A) Belediye sınırları içinde kâr gütmek amacıyla bir iş, meslek, ticaret veya zanaatla uğraşmak isteyenler Belediyeden izin almak zorundadırlar.
(B) Aynı Belediye sınırı içinde aynı kişiden, aynı iş için birden fazla izin çıkarması istenemez.
(C) Birden fazla Belediye sınırları içinde işyeri olan kişilerden sadece merkez işyerinin bulunduğu Belediyeden izin çıkarması istenir.
(Ç) Kamu görevlilerinden, memurlardan, müstahdemlerden ve dini görev ifa edenlerden izin almaları istenmez. Ancak, bunlar meslek vergisini ödemekle yükümlüdürler.
13.33/2001 (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca verilecek izin, bir defaya mahsus olarak çıkarılıp verilir ve böyle bir izin için ilgili belediyeye 2,000,000.-TL (İki Milyon Türk Lirası) harç ödenir.
(3) İzin çıkaran her kişinin adı, bu amaçla düzenlenecek Meslek izinleri Kayıt Defterine yazılır.
(4) Belediye Meclisi, uygun zamanlarda, Meslek İzinleri Kayıt Defterini, herhangi bir kişi tarafından bir harç ödenmeden incelenebilmesi amacıyla açık bulundurur.
(5) Bu Madde uyarınca veri1ecek izin belgesi, bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde gösterildiği şekilde olur ve işyerinin görülebilen bir yerine asılır.
Açılması İzne Bağlı Olan İşyerleri ve İzin Harcı. 82. (1) Belediye sınırları içinde herhengi bir kişi, aşağıda gösterilen yer veya yerleri veya binaları, Belediyeden önceden yazılı izin almadan açamaz ve çalıştıramaz:
(A) Otel, pansiyon, yatıevleri ve özel yurtlar;
(B) Tabakhaneler;
(C) Buhar, elektrik veya mekanik bir kuvvet veya patlayıcı madde kullanılan herhangi bir fabrika veya tornocu, demirci, tenekeci, kaynakçı, boyacı ve tamirhaneler;
(Ç) Kireç, tuğla, kömür ve benzeri şeylerin yakılmasında ve kurutulmasında kullanılan herhangi bir ocak ve taş ocakları;
(D) Lokantalar;
(E) Berber veya kuaför dükkanları;
(F) İçki içilen yer veya yerler;
(G) Hamur işi yapılan yer veya yerler;
(Ğ) Pastahaneler;
(H) Bakkal, manav ve süpermarketler;
(I) Kasaplar;
(İ) Yukarıdaki bendlerde sayılanlar dışında kalan ve Belediye Meclisince benzeri olduğu kararlaştırılan işyerler.
(2) Belediye Meclisi, (1)’inci fıkrada öngörülen işyerlerinin çalışma koşullarını, hazırlayacağı bir tüzükle saptar.
14.33/2001 (3) Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca verilecek izin için ilgili belediyelerce, bir defaya mahsus olmak üzere 10,000,000. TL (On Milyon Türk Lirası) harç alınır.
Ancak bu iznin her yıl ücretsiz olarak yenilenmesi koşuldur.

İşyeri Bulundurma Harcı Üçüncü Cetvel
15.33/2001 83. Belediye sınırları içinde bulunan işyerlerinden, bu Yasaya ekli Üçüncü Cetvelde öngörülen Ve Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle saptanan miktarda, her yıl işyeri bulundurma harcı alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Gelirler

Seyyar Satıcılık 84. (1) Belediyeden önceden izin almaksızın eşya veya benzeri hususlarla ilgili seyyar satıcılık yapılamaz.
(2) Çıkarılan izin için Belediyeye, iznin çıkarıldığı yıl veya yılın herhangi bir kısmı için 1.000.000.-(Bir Milyon Türk Lirası) ile 15.000.000.-TL. (On Beş Milyon Türk Lirası) arasında harç ödenir.
Belediye Meclisi, seyyar satıcılık ile ilgili harcın miktarını, usul, şekil ve kıstaslarını hazırlayacağı bir tüzükle saptar.
(3) Çıkartılacak izin, İkinci Cetvelde gösterildiği gibidir.
(4) Köy, kasaba ve kentlerden gelen ve tamamen geçici olarak seyyar satıcılık yapan kişiler, Belediyeden izin almak ve belediyenin belirleyeceği yerlerde satış yapmak ve yukarıda (2)’nci fıkrada öngörülen harcı ödemekle yükümlüdürler.
Ancak, Belediyenin saptayacağı kapalı veya açık haller dışında satış yapamazlar.

(5) Seyyar satıcılık ruhsatı alan kişiler, Belediye halleri içinde ve Belediye halleri sınırlarından üç yüz metre uzaklığa kadar olan alan içinde hiçbir surette satış yapamazlar.
(6) Bu madde kurallarına aykırı olarak seyyar satıcılık yapan bir kişinin mallarına el konur ve bu mallar Belediyeye gelir olarak kaydedilir.
Temizlik ve Aydınlatma ve Sağlık Resimi Dördüncü Cetvel 85. (1) Her Belediye sınırları içinde yaptığı temizlik hizmetlerine karşılık Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle Dördüncü Cetvel’de belirtilen Temizlik Resmi alır. Belediye Meclisi hazırlayacağı bu tüzükle, Temizlik Resminin 6 eşit takside kadar ödenmesini düzenleyebilir.

16.33/2001 (2) Beldenin aydınlatılması belediyeye aittir. Yapılan hizmete karşılık her konut ve işyerinden Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle yılda 4.000.000 TL. (Dört Milyon Türk Lirası) ile 160.000.000 TL. (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) arasında aydınlatma resmi alınır.
40/2007 (3) Her belediye, sınırları içinde halk sağlığı ile ilgili yapılan haşare ile mücadele hizmetlerine karşılık her konut ve işyerinden Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle yılda 30.-YTL (Otuz Yeni Türk Lirası) ile 150.-YTL (yüz Elli Yeni Türk Lirası) arasında sağlık resmi alır.

(4) Belediye Meclisi alacağı bir kararla, Sosyal Hizmetler Dairesinden sosyal yardım aldığını her yıl belge ile kanıtlayan kişileri, (1)’inci fıkrada öngörülen temizlik resminden bağışık tutabilir.

Köpek Resmi
Fasıl 52
9/1970
7/1972
2/1983
6/1989
86. Belediye, Köpekler Yasası uyarınca işlem yapar ve belirlenen resimleri alır.

Sağlık Harcı 87. (1) (A) Halkın yararlandığı genel yerlerin herhangi birinde insan sağlığı yönünden zorunlu olan gıda maddeleri hazırlayanlar, dağıtanlar veya bu gibi yerlerde hizmet görenler her altı ayda bir sağlık karnelerini alabilmeleri amacıyla kendllerini Belediye doktoruna veya herhangi bir Devlet hastahanesinde muayene ettirirler, sağlık karnelerinin süresi, alındığı tarihten başlayarak altı ay için geçerlidir.

(B) Bu gibi yerlerde yanlarında müstahdem çalıştıranlar, her altı ayda bir müstahdemlerini muayene ettirmek ve sağlık karnelerini almak zorundadırlar.
17.33/2001 (2) Sağlık karnesi çıkarmakla yükümlü olanlar belediyeye her karne için 1,200,000.-TL (Bir Milyon İkiyüz Bin Türk Lirası) ile 20,000,000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) arasında bir harç öderler. Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle Sağlık Karnesinin harç tutarı şekli, denetimi ve diğer hususları düzenlenir.

İlân, Reklâm ve Levha Resmi 18.33/2001

Fasıl 50 88. (1) Meydan, yol ve sokaklarda, halka açık eğlence, satış ve işyerleri ile herkesin görebileceği yerlerde asılan, gösterilen ve dağıtılan ilanlarla her ne suret ve vasıta ile olursa olsun yapılacak ilan ve reklamlardan, Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasası kuralları çercevesinde ve Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenecek resim alınır.
Ancak alınacak resim 2,000,000.-TL (İki Milyon Türk Lirası)’ndan az ve 2.000.000.000 -TL (İki Milyar Türk Lirası)’ndan çok olamaz.
18.33/2001 (2) (A) Apartmanlar, dükkânlar, bürolar, ticari veya sınai kuruluşlar ve benzeri iş yerlerinin kapı ve cephelerinde, duvar veya cam üstüne, müessesenin veya ilgili kişilerin adını ve soyadını gösteren levha asılması zorunludur.
(B) Levhalar, renk, şekil, genişlik ve asılış bakımından Belediyece uygun görüldüğü şekilde düzenlenir. Buna uygun olmayan levhaları Belediye indirmeye yetkilidir.
(C) Levhalardan bu maddenin (1)’ inci fıkrasında belirtilen tüzük uyarınca Belediye resmi alır. Levhaların asılmamış olması, resim alınmasına engel değildir.
18.33/2001 (3) Siyasal partiler , sendikalar ve sosyal amaçlı derneklerce, Belediyelerin göstereceği yerlere asılacak afiş ve pankartlardan bu maddede öngörülen harç alınmaz.

Eğlence Resmi ve Eğlence İzin Harcı
Beşinci Cetvel
19. 33/2001
89. (1) Her Belediye, sınırları içinde bulunan ve aşağıda gösterilen eğlence yerlerinden Meclisce hazırlanacak tüzükle Beşinci Cetvelde belirtilen eğlence izin harçları alınır. Ayrıca bu harcın nasıl alınacağı, usul ve esasları gibi hususlar da bu tüzükte saptanır.

(2) Bu madde amaçları bakımından :
“Eğlence Yeri” :

(A) Her çeşit sinema gösterisi yapılan, sahne oyunları oynanan sinema, tiyatro, opera gibi yerler;
(B) Her çeşit at yarışı ve spor gösterisi yapılan hipodrom, stadyum, kapalı spor salonu ve diğer yerleri;
(C) Konser, müzik şöleni, müsamere verilen yerleri;
(Ç) Kabare, bar ve pavyonları;
(D) Varyeteli ve müzikli lokanta ve gazinoları;
(E) Kulüp ve kulüp şeklinde gazinoları;
(F) Lunapark ve sirkleri;
(G) Festival yerlerini;
(Ğ) Patinaj yerlerini;
(H) Ücretle girilen sergi, teşhir yerleri ve özel jimnastik salonlarını;
(I) Talih ve şans oyunları yerlerini ve video gösterim yerlerini;
(İ) Dans salonlarını;
(J) Diskotekleri;
(K) Plaj ve açık ve kapalı yüzme havuzlarını, yat, sandal, gemi turlarını;
(L) Bilardo, briç, bezik, maç makinesi ve benzeri oyun yerlerini;
(M) Balo ve sünnet düğünü yapılan yerleri;
(N) Her ne ad altında olursa olsun yukarıda sayılanlara benzeyen yerleri,
anlatır ve asli iş sahası değişik olsa bile bu gibi yerleri bünyesinde bulunduran yerleri de kapsar.
(3) Biletle veya belli bir ücretle girilen eğlence yerlerinden Belediye Meclisince hazırlanacak tüzük uyarınca Beşinci Cetvelde öngörülen miktarda eğlence resmi alınır.
(4) Siyasal parti, kulüp, kurum, dernek, birlik, sendika, cemiyet, okul ve buna benzer kuruluşlar tarafından gösterilen filmler, verilen konser, temsil ve müsamereler, düzenlenen spor gösterileri, festivaller, balo ve benzeri eğlenceler, defileler, bilmeceli eğlenceler, yılda sadece bir defaya mahsus olmak üzere ve Belediyeden izin alınmak kaydıyla, eğlence resminden bağışık tutulurlar.
Ancak, yurt dışından sanatçıların katılımı ile düzenlenecek gösteriler Eğlence Resminden bağışık tutulmaz.

(5) (A) Bakanlar Kurulunun özel izni ile ruhsatlandırılan her kumarhane yıllık olarak ödediği “Kumarhane İşletme İzni” ücretine ek olarak; ödediği ücretin %3 (yüzde üç)’ünü sınırları içerisinde bulunduğu Belediyeye eğlence izni ve eğlence ücreti olarak öder.

27/1977
13/1980 (B) (A) bendi uyarınca eğlence izni ve eğlence ücretini ilgili Belediyeye ödemeyen kumarhane sahip, yönetici veya işletmecileri, Vergi Usu1 Yasası kuralları uyarınca cezalandırılır ve takip edilirler.
Video Band Harcı 90. Belediye sınırları içerisinde video band kiralama işi ile uğraşanlar, her yıl ilgili Belediyeye video-band harcı olarak 2.000.000.-TL (iki milyon Türk Lirası) harç öderler.

Otel İşletme İz-ni ve Resimleri
Altıncı Cetvel
20. 33/2001

Fasıl 138
59/1991
23/1996 91. (1) Oteller Yasası uyarınca izin almış gerçek veya tüzel kişiler Meclisce hazırlanacak tüzük uyarınca Altıncı Cetvelde belirlenen oranlarda Otel İzin Harcı öderler. Belediye Meclisince yapılacak bu tüzükte otel izni ile ilgili usul ve esaslar da saptanır.
(2) Otellerde kalan veya oturan altı yaşından büyük her kişi için gecede, geceleme ücretinin %3 (yüzde üç)’ü oranında Otel Resmi alınır.

(3) Bu madde amaçları bakımından “Otel”, pansiyon, tatil köyü, yatıevi, motel ve hotel apartmanları anlatır.
(4) Otel sahibi veya işletmecisi Belediyelerin talebi halinde otelde yapılan gecelemeler ile ilgili bilgileri Belediyeye bildirmekle yükümlüdürler.
Kesimhane ve Et Taşıma Ücretleri
21.33/2001

Yedinci Cetvel 92. (1) Belediye sınırları içinde belediye kuruluşlarına ait olup olmadığına bakılmaksızın veya belediye sınırları dışında olmasına rağmen belediyeye ait olan kesimhane ve benzeri tesislerde, kesilen her nevi hayvan için Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenecek olan ve bu Yasaya ekli Yedinci Cetvelde öngörülen kesim ücreti alınır.
(2) Kesilecek her çeşit hayvan Belediye karantinasında muhafaza edilir.

(3) Belediyeye ait kesimhane veya buna benzer her tür hayvan kesim yerlerinden satış yerlerine veya satış yerleri arasında et taşıma hizmeti Belediyeye aittir ve yaptığı hizmete karşılık Belediye Mec1isince hazırlanacak tüzükle Yedinci Cetvel’de öngörülen et taşıma ücreti alınır.

(4) Hayvan kesimi ve et taşıması ile ilgili usul esas, ve diğer hususlar da Belediye Meclisince yapılacak tüzükle saptanır.
Alım-Satım
Resimleri 93. (1) Su Kaynağı Belediye sınırları dışında olsa bile Belediyeden izin almadan motorlu ve/veya motorsuz her çeşit tankerle Belediye sınırları içinde içme veya kullanma suyu satılamaz veya dağıtılamaz.

22.33/2001 (2) Çıkarılan izin için belediyeye iznin çıkarıldığı yıl veya yılın herhangi bir kısmı için 10,000,000. TL (On Milyon Türk Lirası) ile 50.000.000. TL (Elli Milyon Türk Lirası) arasında harç ödenir. Bu harç, Belediye Meclisince hazırlanacak, Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

Kıymet ve Tartı Ücreti
23.33/2001 94. (1) Belediye halinde satılan ve/veya tartılan herşey için satış fiyatı üzerinden 1.5 (Yüzde Bir Buçuk) ile  4 (Yüzde Dört) arasında Kıymet ve Tartı Ücreti alınır.

23.33/2001 (2) Belediye sınrıları içinde ve halin dışında satılan ve/veya tartılan herşey için satış fiyatı üzerinden  1.5 (Yüzde Bir Buçuk) ile 4 (Yüzde Dört) arasında Kıymet ve Tartı Ücreti alınır.
Ancak bir belediye sınırı içerisinde paketlenen veya ambalajlanan ve/veya işlenen narenciye, tahıl ve harup ürünleri dışındaki herşey bunların üretiminin yapıldığı belediye sınırları içerisinde tartılmamışsa ve/veya üretim belediye sınırları dışında ise bunlar paketleme ve/veya ambalajlama ve/veya işlemin yapıldığı yer belediye sınırları içinde satılmış kabul edilir.
23.33/2001 (3) Belediye sınırları içinde üretilen narenciyenin tartılması için gerekli tesisin, ilgili belediye sınırları içinde bulunması halinde, narenciye tartı işlemi o belediye sınırları içerisinde yapılır.
23.33/2001 (4) Belediye sınırları içerisinde tartılan veya satılan narenciye ürünleri için satış fiyatı üzerinden  1.5(Yüzde Bir Buçuk) ile % 4 (Yüzde Dört) arasında Kıymet ve Tartı Ücreti alınır. Narenciye ürünleri için alınacak Kıymet ve Tartı Ücretleri, satın alan kuruluş tarafından tahsil edilir ve tahsilini müteakkip ilgili belediyeye aktarılır.
23.33/2001 (5) Belediye sınırları içerisinde tartılan ve/veya satılan tahıl ve harup için yalnızca satış fiyatının 1.5 (Yüzde Bir Buçuk) oranında Kıymet ve Tartı Ücreti alınır. Tahıl ve harup için alınacak Kıymet ve Tartı Ücretleri, tahıl ve harubu satın alan kuruluş tarafından tahsil edilir ve tahsilini müteakkip bir ay içerisinde ilgili belediyeye aktarılır.
23.33/2001 (6) Belediye sınırları içerisinde çıkarılan kum, çakıl, toprak veya taş için satış fiyatının  2’si (Yüzde İkisi) oranında Kıymet ve Tartı Ücreti alınır.
23.33/2001 (7) Bu madde amaçları bakımından süt ve süt ürünleri Kıymet ve Tartı Ücretinden muaftırlar.
23.33/2001 (8) Bu maddenin (1)’inci, (2)’nci ve (4)’üncü fıkralarında öngörülen Kıymet ve Tartı Ücretlerinin oranları, Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

İçme Suyu ve Su Saati Bağlama Ücretleri. 95. (1) Belediye kendisine ait içme suyu bölgesi sınırları içinde her konut ve işyerine içme suyu götürmekle yükümlüdür.

(2) Belediye, kullanılan su miktarına göre belirlenen devreler için Meclisce hazırlanan tüzükte gösterilen içme suyu ücretini alır. Su saati bağlama ücreti Belediye Meclisince saptanır.
(3) (1)’inci ve (2)’.nci fıkralarda belirtilen hususlarla ilgili esaslar Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükte belirlenir.
(4) Kullanıcıların, su almak için gerekli izni almaması veya almaktan kaçınması, su saatini korumaması veya su saatine zarar vermesi ve sayaç öncesi veya sonrası içme suyu borularına pompa takması veya suyu boş yere harcaması halinde suyu kesilir.
Vidanjör ücreti
24.33/2001 96. Hela ve pis su kuyularının vidanjör vasıtası ile boşaltılması karşılığında belediye 4,000,000. TL (Dört Milyon Türk Lirası) ile 50,000,000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası) arasında bir ücret alır. Bu ücretin miktarı, Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

Yapı İzin Denetleme Ve Parselleme Harcı
Fasıl 96
14/1959
67/1963
16/1971
31/1976
18/1979
47/1984
48/1989
6/1992 97. (1) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmi veya özel yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların ek ve değişiklikleri, tamirleri, sabit veya yer değiştirebilen tesislerinden her yapı için bunların işgal ettiği her metre kare başına Belediye, Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve bu Yasa altında yapılan tüzük kurallarına uygun olarak yapı izin ve denetleme harcı alır.
(2) Bina yapmak amacıyla bir araziyi ikiden fazla arsaya ayırmak veya herhangi mevcut bir binayı taksim etmek, önceden Belediyenin yazılı iznine bağlıdır. Belediye bu izne bağlı olarak Yollar ve Binalar (Düzenleme) Yasası uyarınca parselleme, taksim ve denetleme harcı alır.
(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen harçlardan Devlet, din ve hayır kurumları bağışıktır. Ancak, Devlet, din ve hayır kurumları inşaat izni almak zorundadırlar.
(4) Yollar ve Binalar (Düzenleme) Yasası altında yetkili makam olarak görev yapan bir Belediyeden önceden izin almaksızın başlatılan veya bu Belediyeden alınan izin koşullarına uyulmadan yapılan herhangi bir inşaat, Belediyeden gerekli inşaat izni alınıncaya kadar Belediyece mühürlenebilir.

Yer İşgal Harcı 98. (1) (A) Her yerin pazar kurulan günlerinde, panayırlarından, bayram ve festivallerden, meydan, artırma ile satış yerleri ve iskele yerlerini işgal eden satıcılardan;
(B) Belediye sınırları içinde yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve dereler gibi Belediyeye ait yerlerden ve denizlerden bir kısmının gelip geçme gereksinimini zorlamayacak surette ve geçici olarak herhangi bir işlem için işgal eden ve kullananlardan;
25.33/2001 (C) Belediyeye ait genel yerlerden belediyece tahsis yapılmak suretiyle kullanımına izin verilenlerden kullanıma izin verilmesine karşılık olarak kullanılan yerin her bir metre karesi için saat başına 200,000.-TL (İki Yüz Bin Türk Lirası) ile 1,200,000.TL (Bir Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) arasında harç alınır. Bu harç, Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
(2) Yaya kaldırımları ile sokaklar ve umuma ait yerler hiçbir nedenle işgal edilemez. Belediye bu gibi yerlerin işgaline izin verdiği takdirde (1)’inci fıkrada öngörülen tüzük uyarınca harç alır.
(3) İzni olmadan işgal edenlerden alınacak harç bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu şekilde harç alınması işgalin devamı için verilmiş sayılmaz.
Fasıl 294
28/1961
30/1974
15/1983
75/1989
48/1992
(4) Belediyeler yat barınakları ile ilgili yer işgal ücretini, Liman Düzenleme Yasasındaki esaslar ve verilecek yetki uyarınca alabilir.
Kanalizasyon Bağlama ve Kullanım Ücreti
99. (1) Belediye tarafından yapılan veya Belediyenin denetim bakım ve işletmesine verilen kanalizasyon sisteminden yararlanan taşınmaz malların sahiplerinden bir defaya mahsus olmak üzere Belediyece kanalizasyon bağlama ücreti alınır. Bu konudaki düzenlemeler ve bağışıklıklar Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle saptanır.

(2) Kanalizasyon sisteminden yararlanan taşınmaz mal sahipleri, kiracılar veya kullananları, kullandıkları içme ve kullanma suyunun miktarı esas alınarak kanalizasyon kullanım ücreti öderler. Kullanım ücreti ile kullanıcıların tüm yükümlülükleri Belediye Meclisi tarafından (1)’inci fıkra uyarınca hazırlanacak tüzükle saptanır.

Yol Açılması ve Yola Tecavüz Harcı
Fasıl 96
14/1959
67/1963
16/1971
31/1976
18/1979
47/1984
48/1989
6/1992 100 (1) Belediye sınırları içinde yeni yol açılması, iligili Belediyenin izni ile olur. İzin verilmesi halinde Belediye Yollar ve Binalar (Düzenleme) Yasası ve bu Yasa altında yapılan tüzük kuralları uyarınca ilgililerden harç alır.
(2) (A) Belediyeye ait herhangi b1r meydan cadde, yol, sokak, kaldırım veya buna benzer yerleri işgal etmek veya tecavüzde bulunmak ilgili Belediyeden önceden izin alınmasına bağlıdır. Sözkonusu tecavüz ile ilgili olarak Belediyeye her saat başı 20.000. (yirmi bin) Türk Lirası ile 200.000.- (iki yüz bin) Türk Lirası arasında harç ödenmek zorundadır.
(B) Yukarıdaki (A) bendi uyarınca alınmaması halinde, ilgili izin alınmış olsaydı ödenecek harç miktarının iki katını Belediyeye ceza olarak öder, ancak izin almış sayılmaz.
(C) İnşaat işleri ile ilgili olarak Belediye yola yapılabilecek herhangi bir zararı karşılamak için inşaat sahibinden ve/veya inşaatı yaptıran kişiden, inşaat işlemlerine başlamazdan önce 1.000.000.- (bir milyon) Türk Lirası ile 25.000.000.- (yirmi beş milyon) Türk Lirası arasında depozit alır.
(3) (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda öngörülen hususlar Belediye Meclisince hazırlanacak biır tüzükle saptanır.

Yol Harcamalarına Katılma Payı
101. (1) Belediye tarafından yolların ilk defa asfaltlanması ve kaldırım inşaatı yapılması halinde, bir defaya ait olmak üzere bu gibi yolların iki tarafında bulunan ve yararlanan taşınmaz mal sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır.

(2) Katılma payının miktarı, nasıl, ne zaman ve ne şekilde alınacağı ve diğer düzenlemeler Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle belirlenir.
Taşınmaz Mal Devrinde Alınacak Harç
26.33/2001
Fasıl 219
1/1972
38/1976
40/1987
41/1991
18/1996
102. (1) Tapu ve Kadastro Dairesince, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasanın 3’üncü maddesi uyarınca yapılan kayıt işlemlerinde, işlemi yapılacak olan malın, belediye sınırları içerisinde olması halinde, bu taşınmaz mal için alınacak harç ve/veya ücretin 1’i (Yüzde Biri) kadar bir miktarı, Tapu ve Kadastro Dairesince alınan harca ek olarak belediye adına tahsil edilir.
26.33/2001 (2) Yukarıda belirtilen şekilde tahsil edilecek bu harç, tahsilatından sonraki altmış gün içerisinde ilgili belediyeye aktarılır.

Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi
27.33/2001 103. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz ve hava limanlarından çıkış yapan kişi ve araçlardan ilgili belediye tarafından 500,000.-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) ile 20,000,000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) arasında Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi alınır. Bu resim, Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.

(2) Belediye hizmetlerinden yararlanma resminden bağışık tutulacak araç ve kişiler, (1)’inci fıkra uyarınca hazırlanacak tüzükle belirlenir.
Tenete, Siper ve Saçaklar 104. (1) Tente, siper ve saçakların biçim, genişlik, asılış şekli, genel görünüş ve trafik yönünden nasıl olacağı ile usul ve esaslar Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle saptanır.
(2) Yukarıdaki (2)’nci fıkra kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde, Belediye tente ve siperleri indirmek, kaldırmak ve yeniden asmak veya takmak yetkisine sahiptir.
Panayır ve Festival Harçları
28.33/2001
Sekizinci Cetvel 105. (1) Belediye sınırları içerisinde düzenlenen panayır, festival ve bu gibi girişimlerde bulunacak kişiler ilgili Belediyeye Belediye Meclisince hazırlanacak tüzük uyarınca Sekizinci Cetvel’de belirlenen oranda harç öderler.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen hususlar için öngörülecek usul ve esaslar da (1)’inci fıkrada belirtilen tüzükle saptanır.

Genel Hizmet Ücretleri
106. Yasa1 olarak zorunlu olanlar dışında, beldede oturanlara yapılan her türlü hizmetlerin karşılığı, Belediyelerce ilgililerden ücret olarak alınır. Alınacak bu tür ücretler maliyet bedellerinden düşük olamaz.

Her Türlü Koşullu ve Koşulsuz Yardımlar 107. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Belediyelere her türlü koşullu ve koşulsuz bağış yapılabilir. Bu gibi bağışlar Belediye bütçesine gelir olarak kaydedilir. Yardımlar koşullu olarak verilmişse harcamalar bu koşullara bağlı olarak yapılır.

Devlet Gelir-lerinden Pay
33/2001
2/2009
91/2009
53/2015 108. (1) Belediyelere, Devlet Bütçesinde öngörülen yerel gelirlerin % 9’u (yüzde dokuz) oranında pay ayrılır. Bu pay son nüfus sayımına göre ilgili Belediyelere nüfusları oranında bölüştürülür.
(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen katkı payına ek olarak yerel gelirlerin % 0.25 (yüzde sıfır nokta yirmibeş) oranında ek katkı payı ayrılır. Bu pay bu Yasanın 14/2008 Sayılı Değişikliği ile 2008 yılında Belediyelere bağlandıkları tarihteki köy nüfusları toplamı ve son nüfus sayımına göre nüfusu 6000’in altında olan Belediyelerin nüfusları toplanarak her Belediyeye nüfusları oranında bölüştürülür.
(3) Bu paydan ayrı ayrı her belediyeye düşen miktarın 1/13’ü (onüçte biri) oranı her ayın en geç onbeşine kadar, 13’üncü pay ise Aralık ayının onbeşine kadar ilgili Belediyeye ödenir.
(4) Belediyeler, Devlet Bütçesinden kendilerine ayrılan yerel gelirlerin %9 (yüzde dokuz) oranındaki payın en az 1/6 (altıda biri) oranındaki kısmını altyapı için kullanırlar ve bunu yıllık bütçelerinde gösterirler.
(5) Belediyelerin metro, kanalizasyon, salhane, sosyal konut, yol ve su şebekeleri ile çöp imha veya ayrıştırma tesislerinin kurulması, yenilenmesi, geliştirilmesi gibi projeleri Devlet tarafından ayrıca desteklenir ve bu amaç için gerekli ödenekler Devlet Bütçesine konur.
Ancak nüfusu 6000 veya 6000’den az olan Belediyelerin projeleri öncelikle değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Giderler

Belediyelerin Giderleri 109. Belediyelerin giderleri şunlardır:

(1) Belediyece görev ve hizmetleri karşılamak için yapılan harcamalar;
(2) Belediye adına gördürülen bir hizmet veya alınan bir mal veya yüklenilen ve kabul edilen işler karşılığında Belediye hesabına gerçekleşen borçlar;
53/2015
Yürürlük tarihi:1/1/2016

45/2011 (3) Belediye genel idaresinin gerektirdiği yönetim ve personel giderleri;
Ancak her hal ve koşulda, nüfusu 6000’in üzerinde olan Belediyelerin personel giderleri bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %50’sini, nüfusu 6000’in altında olanlar için ise bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %55’ini aşamaz.
Bu oranlar altında oranlar sağlanana kadar yeni istihdam yapılamaz.
Ancak borçlanma yapılacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası kuralları koşuluyla yapılır. Personel maaşlarına ve personele ek olarak verilecek menfaat artışı, her halükarda Devlet Planlama Örgütünün açıklamış olduğu yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını geçemez, geçmesi halinde ilgili Belediye Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın ve İçişleriyle Görevli Bakanlığın onayını almakla mükelleftir.
(4) Yasa, karar, plân, anlaşma ve sözleşmelere dayanan harcamalar;
(5) Kendi girişimlerine verecekleri sermaye ve yapacakları yardımlarla ortaklıklara veya birliklere katılma payları ve başka kurum ve teşekküllere yapacakları mali ve ekonomik transfer yardımları;
(6) Temsil, ağırlama ve tören giderleri.

ALTINCI BÖLÜM
Bütçe ve Saymanlık İşleri

Saymanlık İşleri 110. Belediye saymanlık işleri Meclisce hazırlanacak rnali tüzüklerle düzenlenir.

Plan, Program Yapılması 111. (1) Belediyeler, çalışmalarını plan ve programa bağlı olarak yürütürler.
(2) Plan, Devlet planlarına paralel ve o planlardaki ilke ve hedeflere uygun ve aynı süreli olarak yapılır.
(3) Programlar, planın yıllık dilimleri olarak bütçeden önce yapılır ve bütçenin temelini oluştururlar.
(4) Plan ve programların yapılmasında ve onaylanmasında diğer yerel yönetimlerin plan ve programları ile uyumlu olması da gözönünde tutulur.
33/1976
42/1982
47/1983
21/1994
59/1995
(5) Plan ve programlar ile yatırım projeleri Devlet Planlama Örgütü Yasasına uygun olarak yapılır.
Bütçe ve Mali Yıl 112. Belediye gelir ve giderleri yıllık bütçelere göre yürütülür. Bütçe Belediyenin bir mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, bunların uygulanmasını ve yürütülmesini sağlar.
Mali yıl Devlet mali yılının aynıdır.

Bütçenin Hazırlanması 113. Belediye bütçe tasarısı Belediye Başkanı tarafından bu Yasa kurallarına uygun olarak hazırlanıp, gerekçesi ile birlikte Kasım ayı başında Belediye Meclisine sunulur.
Bütçenin Yapılması, Görüşülmesi ve Kabulü
114. (1) Belediye Meclisi, en geç Kasım ayı sonuna kadar bütçeyi aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak kabul eder.
(2) Bütçenin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin hususlar Meclisce hazırlanacak tüzükle düzenlenir.
(3) Belediye Meclisince onaylanan bütçe on gün içerisinde Bakanlığa sunulur.
Bütçede Yer Alması Zo-runlu Olan Hususlar ile Yer Alamaya-cak Hususlar 115. (1) Bu Yasa veya kesinleşmiş plan ve yıllık program gereği olan ödeneklerin bütçeye konması zorunludur.
(2) Aşağıda belirtilen hususlar bütçede yer alamazlar;

(A) Bu Yasaya aykırı olan hususlar;
(B) Belediyelerin yasal olarak yetkili olmadığı gelirler; ve
(C) Belediyenin görevleri arasında yer almayan hizmetler için konmuş ödenekler.
Bütçenin Onaylanması 116. (1) Bakanlık, Meclisce kabul edilen bütçeyi, gelişinden başlayarak onbeş gün içinde, 115’inci madde kura1larına aykırılık varsa, denk değilse veya maddi hatalar varsa düzeltilmek üzere Belediye Meclisine geri gönderir.
(2) Belediye Meclisi Bakanlıkça geri gönderilen bütçeyi en geç on gün içinde düzeltir ve Bakanlığa iletir.
(3) Belediye Meclisince düzeltilerek Bakanlığa gönderilen bütçe, en geç yedi gün içinde onaylanmak üzere Bakanlar Kuruluna sunulur.
(4) Bakanlar Kurulu Bütçeyi 15 gün içinde onaylar. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Bütçe kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Bütçenin Uygulanması
Fasıl 154
3/1962
43/1963
15/1972
20/1974
31/1975
6/1983
22/1989
64/1989
11/1997 117. (1) Kesinleşen bütçede tahsili öngörülen gelirler dışında tahsilat yapılırsa Ceza Yasasında veya bu Yasadaki kurallar uygulanır.
(2) Bütçe dışında harcama, sorumlularına ödettirilir ve ayrıca ilgililer hakkında yasal kovuşturma yapılır.
Ek Bütçe ve Aktarmalar 118. (1) Bütçenin mali yıl içerisinde yetersiz kalacağı anlaşılması halinde ek bütçe yapılır.
(2) Ek bütçenin hazırlanışı ve kabulü, 114’üncü, 115’inci ve 116’ıncı maddelerde öngörülen kurallara göre olur.
(3) Bütçede öngörülen herhangi bir gider kaleminin yetersiz kalması halinde, Belediye Meclis kararı ile diğer gider kalemlerinden bu kaleme aktarma yapılabilir.
Ancak aktarmalar, Devlet Bütçesinde bu hususta öngörülen kurallara uygun olarak yapılır.
Kesin Hesap 119. Her yıl bütçenin kesin hesabı, Sayıştay tarafından denetlenir. Sayıştay’ca denetimi kesinleşen kesin hesaplar Resmi Gazete’de yayımlanır.

Eski yıl Bütçesinin Devamı 120. (1) Herhangi bir sebeple, yeni yıl. bütçesinin düzenlenememesi halinde, bu işler tamamlanıncaya kadar eski yıl bütçesi uygulanmaya devam olunur. Ancak bu durumda her gider kalemindeki bir aylık harcama eski yıl bütçesinin her gider kaleminde öngörülen miktarın 1/12’sini aşamaz.
(2) Bütçe yürürlüğe girene kadar 108’inci rnadde uyarınca verilmesi gereken paylar ve katkılar, Bütçe yürürlüğe girdikten sonra veri1ir.
Ödeme Emri 121. (1) Belediye bütçesinden yapılacak her ödemede, ödeme emirlerine ilişkin belgeler Belediye Başkanı ile Belediye Müdürü veya İdare Amiri veya Mali İşler Sorumlusu tarafından imzalanmadıkça herhangi bir ödeme yapılamaz. Belediye Başkanı ve Belediye Müdürünün veya İdare Amirinin veya Mali işler Sorumlusunun gaybubetlerinde onlara vekalet eden kişiler tarafından irnzalanır.

(2) Onaylanmış ödeme emirleri uyarınca düzenlenecek ödeme belgeleri, Belediye Başkanı ile Belediye Müdürü veya İdare Amiri veya Mali İşler Sorumlusu tarafından imzalanır.

ALTINCI KISIM
Suç ve Cezalar

BİRİNCİ BÖLÜM
Belediyenin Sabit Para Cezası ve Kapatma
Cezası Verebileceği Suçlar

Sabit Para Cezası Gerektiren Suçlar
122. (1) Sabit para cezasını gerektiren suçlar şunlardır:

(A) İşyerlerinin izinsiz açılması veya 16’ncı maddenin (3)’üncü fıkrası ve/veya 82’nci madde uyarınca verilen iznin koşullarına aykırı olarak çalıştırılması;
(B) İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenesi koşullarına uymaması;
(C) 16’ncı maddenin (5)’inci fıkrasının (B) bendinde belirtilen çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gerekli izin alınmadan gelişigüzel atılması, dökülmesi veya depolanması;
(Ç) 16’ncı maddenin (9)’uncu fıkrasında belirtilen halka açık bina ve yerlerdeki helâların sağlık koşullarına uygun olmaması;
(D) 16’ncı maddenin (15)’inci fıkrasında belirtilen konut ve işyerlerinin septiklerinin veya atık sularının denetimsiz olarak dış ortama akıtılması veya çalışma ve boşaltma izni olmadan veya Belediyece saptanmış yerler dışına septik atıkların dökülmesi;
(E) 21’inci maddenin (4)’üncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen Belediye sınırları içinde Belediyeden izinsiz ağıl, mandıra ve kümeslerin kurulması veya saptanan sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya kanatsız her türlü hayvan beslenmesi;
(F) 25’inci maddede belirtilen rahatsızlığın, ihbarda belirtilen süre içerisinde giderilmemesi;
(G) İşyerlerinin bu Yasada öngörülen sağlık kurallarına uymaması;
(Ğ) 81’inci maddede belirtilen meslek izninin alınmaması veya iznin amacı dışında kullanılması;
(H) 91’inci maddenin (4)’üncü fıkrasında belirtilen gecelemeler ile ilgili bilgilerin Belediyeye bildirilmemesi;

(I) Kullanıcıların yeni su hattı almak için gerekli izni almaması veya almaktan kaçınması, su saatini korumaması veya su saatine zarar vermesi ve sayaç öncesi veya sonrası içme suyu borularına pompa takması veya suyu boş yere harcaması; ve
(İ) 98’inci madde uyarınca yaya kaldırımları, sokaklar ve umuma ait yerlerin izinsiz olarak işgal edilmesi.
30.33/2001 (2) Sabit para cezası gerektiren trafik suçları şunlardır:
(A) Emniyet nedenleri ile gerekli olduğu süre dışında diğer araçların hareketlerini geciktirmek veya engellemek.
(B) Üniformalı Kolluk Görevlisinin talimatına riayet etmemek.
(C) Belediye Meclisi, polis makamları, trafiği kontrol veya düzenlemekle yetkili başka herhangi bir makamın emri ile veya onlar tarafından, motorlu araç sürücülerine delalet için, herhangi bir yol üzerine veya yanına yerleştirilmiş, yazılmış veya çizilmiş “Durmak veya Beklemek Yasaktır” veya “Park Etmek Yasaktır” levhalarına riayet etmemek.
(Ç) Araç sürücüsünün aracını herhangi bir köşe veya yol işaretinden 9.15 metre kadar olan bir mesafe içinde veya trafik ışıklarından veya bir işaret vericiden 45.70 metre veya tespit edilmiş bir yaya geçidinden veya otobüs durağından 13.70 metre kadar olan bir mesafe içinde veya kenarı boyunca sarı renkli hatla işaretlenmiş bir araba yolu üzerinde durdurmak.
(D) İtfaiye, polis karakolu, okul, cami, kilise, hastahane, klinik, sinema, tiyatro, park veya otobüs terminalinin giriş veya çıkış yerinde park etmek.
(E) Bir kaldırım üzerinde motorlu araç durdurmak veya park etmek.
(F) Kolluk Görevlisinin talebine rağmen, kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek.
(G) Belediye Meclisinin saptadığı park için tespit edilmiş kurallara riayet etmemek veya park etme müddetini ihlal etmek veya park etme ücretini ödememek veya araç park saatine (parkmetre) gerektiği miktarda parayı veya jetonu atmamak.
30.33/2001 (3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen suçları işleyen kişi, kuruluş veya işyerlerine belediye Kolluk Görevlisi, sağlık personeli veya Belediye Başkanının görevlendireceği belediye personeli tarafından; (2)’nci fıkrada belirtilen trafik suçlarını işleyen kişilere Belediye Başkanının, Belediye Müdürünün veya Belediye Şube Amirinin yetkili kılacağı belediye Kolluk Görevlisi tarafından bu maddede öngörülen sabit para cezası kesilir.
30.33/2001

2/2003
9/2006 (4) (A)

(B) Yukarıdaki (1)’nci fıkranın (A), (B), (Ç) ve (G) bentlerinde öngörülen suçlar için kesilecek sabit para cezası 8.000.000.-TL(Sekiz Milyon Türk Lirası); (Ğ) bendinde öngörülen suçlar için kesilecek sabit para cezası 10.000.000.-TL(On Milyon Türk Lirası) ve (C), (D), (E), (F), (H) (I) ve (İ) bendlerinde öngörülen suçlar için kesilecek sabit para cezası ise 5.000.000.-TL (Beş Milyon Türk Lirası)’dır.

Yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendinde öngörülen trafik suçu için sabit para cezası asgari ücretin %5’i kadar, B),(C), (Ç) (D), (E), (F) ve (G) bendlerinde öngörülen trafik suçları için kesilecek sabit para cezası asgari ücretin %10’u kadardır.

30.33/2001 (5) Yukarıdaki (1)’nci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen suçlarla ilgili belediye görevlileri veya belediye Kolluk Görevlisi tarafından kesilen sabit para cezası ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. (2)’nci fıkrada belirtilen trafik suçları ile ilgili belediye Kolluk Görevlisi tarafından kesilen sabit para cezaları, cezanın kesildiği anda araç sahibi veya sürücüsüne verilmek; araç sahibi ve sürücüsünün aracında olmaması halinde ise ilgili evrak, aracın kolayca görülebilecek uygun bir yerine iliştirilmek suretiyle tebliğ edilir.
30.33/2001 (6) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen suçlarla ilgili tebliğ edilen sabit para cezası, tebliğ tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tebligatta gösterilen yere makbuz karşılığında ödenir. Ödeme yükümlülüğünün başlama tarihi tebliğin yapıldığı gündür. Onbeş gün içinde ödenmeyen sabit para cezası bir kat artırılır. Artırılmış sabit para cezasının onbeş gün içinde yine ödenmemesi halinde, yargı işlemleri başlatılmak üzere Hukuk Dairesine gönderilir.

Belediyenin Kapatma Cezası Verebileceği Suçlar 123. (1) Belediyenin kapatma cezası verebileceği suçlar şunlardır:

(A) İşyerlerinin, izinsiz açılması veya 16’ncı maddenin (3)’üncü fıkrası veya 82′ nci madde uyarınca verilen izin koşullarına aykırı olarak çalıştırılması;

(B) İşyerlerinin 16’ncı maddenin (4)’üncü fıkrası uyarınca öngörülen sağlık muayenesi koşuluna uymaması;
(C) Helâların I6’ncı maddenin (9)’uncu fıkrasında belirtilen ve Belediye tarafından yapılan denetimlerde sağlık kurallarına aykırı bulunması;
(Ç) İşyerlerinin bu Yasada öngörülen sağlık kurallarına uymaması.
(2) Yukarıdaki (I)’inci fıkrada belirtilen kapatma cezaları Belediye Kolluğu personeli, sağlık personeli veya Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye personeli tarafından uygulanır.
(3) (I)’inci fıkrada öngörülen, kapatılma nedenleri ortadan kalkıncaya kadar sözkonusu işyerleri kapalı kalır.
(4) Yukarıda belirtilen kapatma cezalarının uygulanmasında emniyet görevlileri, Belediye görevlilerine yardımcı olur.

İKİNCİ BÖLÜM
Dava Konusu Suç Ve Cezalar

Suç ve Cezalar 124. (1) İşyerlerinin izinsiz açılması veya I6’ncı maddenin (3)’üncü fıkrasının (A) bendine veya 82’inci madde uyarınca verilen izin koşullarına aykırı olarak çalıştırılması sonucu Belediye tarafından verilen kapatma cezasına uymayanlar;
31.33/2001 (2) Helaların bu Yasanın, l6’ncı maddesinin (9)’uncu fıkrasında belirtilen ve belediye tarafından yapılan denetimlerde sağlık kurallarına aykırı bulunması sonucu belediye tarafından verilen kapatma cezasına uymayanlar;
bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Ayrıca Mahkeme bu gibi işyerlerini sürekli kapatabilir.
(3) I7’nci maddenin (6)’ncı fıkrasında öngörülen Belediyenin izinsiz, tehlikeli veya projeye uygun olmayan bina ve yapıları kapattırma, ikametgah olarak kullanılmalarını yasaklama kararına uymayanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 200.000.000.- (iki yüz milyon) Türk Lirasına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki ceıaya birden çarptırılabilirler.
31.33/2001 (4) Bu Yasanın 21’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen belediye sınırları içinde belediyeden izinsiz ağıl, mandıra ve kümesler kuran veya saptanan sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya kanatsız her türlü hayvan besleyen kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
31.33/2001 (5) Rahatsızlık dolayısıyla sabit para cezası kesilen ve belediyece belirlenecek süre içerisinde rahatsızlığı gidermeyen kişi veya kişiler veya 25’inci maddenin (2)’nci fıkrasının (B) bendi uyarınca rahatsızlığın belediye tarafindan giderilmesi için yapılan harcamayı öngörülen süre içerisinde ödemeyen kişi veya kişiler, suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
31.33/2001 (6) Bu Yasanın 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası veya 26’ncı maddesinde belirtilen Mahkeme Emirlerine veya 27’nci maddedeki yasaklama kararına kasten uymayan veya Mahkemenin bu emir veya yasaklama kararının yerine getirilmesinde ihmali görülen kişiye, mahkeme, rahatsızlık yaptığı her gün için 20,000,000. TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) para cezası ödemesini emredebilir.
31.33/2001 (7) Belediye görevlilerinin veya sağlık işleriyle görevli Bakanlığın doktorunun mahkeme emri ile herhangi bir yere girişini engelleyen herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(8) Sağlık kurallarına uyulmaması nedeniyle Belediye tarafından verilen kapatma kararına uymayan kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 200,000,000.-TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezası veya altı aya kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
31.33/2001 (9) Müstahdem çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, bu Yasanın 79’uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerini, belirtilen süre içerisinde yerine getirmemeleri halinde suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50,000,000. TL (Elli Milyon Türk lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilirler.
31.33/2001 (10) Bu Yasanın öngördüğü şekilde meslek, ticaret, iş veya zanaatla ilgili olarak izin bulunduran;
(A) Bu konuda yetkili kılınan herhangi bir memura veya yetkili kılınan belediye memurunun talep halinde izin ibraz etmez veya ibraz etmeyi ihmal ederse; veya
(B) Namına çıkarılan izni kiralar veya başkasına devrederse; veya
(C) İzin almadığı halde başka herhangi bir şeyi ibraz eder veya gösterirse veya izni olmayan herhangi bir kağıt veya benzeri bir şey kullanırsa;
bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilir.
31.33/2001 (11) Bu Yasanın 81’inci maddesinde belirtilen meslek izninin alınmaması veya iznin amacı dışında kullanılması halinde kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
31.33/2001 (12) Bu Yasanın 84’üncü maddesi kurallarına aykırı olarak seyyar satıcılık yapan bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilir.
31.33/2001 (13) Bu Yasanın 93’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen izni çıkarmadan su satışı yapanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

(14) 97’nci madde uyarınca Belediyece verilmiş mühürleme kararına rağmen inşaata devam edenler suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde 200,000,000.- TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler
31.33/2001 (15) Bu Yasanın 98’inci madde kurallarına aykırı olarak belediyeden izin almadan yolu, meydanı, kaldırımı, pazarı, sokağı ve bu gibi yerleri izinsiz işgal eden ve kullanan kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50,000,000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(16) (A) Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yol veya genel yerde:

(a) Herhangi bir hayvanı başı boş bırakan;
(b) Güvencesiz biçimde ve tehlike işareti koymaksızın herhangi bir aracın içinde veya üzerinde ağaç, kereste, demir, çubuk veya diğer herhangi bir yük taşıyan;
(c) Herhangi bir sokak park, bahçe, meydan veya anıt lambasını kıran veya ışığını söndüren;
(ç) Herhangi bir hayvanla çekilen araçla el arabası veya buna benzer insan gücü ile itilen veya çekilen her çeşit tekerlekli araçlarla kasıtlı olarak herhangi bir engellemeye sebep olan;
(d) Herhangi bir taşınır malı, eşyayı, veya cismi uygunsuz yere koyan veya kullanan, uygunsuz olarak gölgelik takan, örtü, perde, gölgelik ve benzerleri yerleştiren, veya yol boyu veya karşıdan karşıya çeken, asan veya takan;
(e) Herhangi bir konut veya işyerinin önüne yolu, kaldırımı veya geçişi engelleyici ve rahatsız edecek şekilde taşınır bir malı koyan, asan, veya herhangi bir şekilde teşhir eden;
(f) Yükleme amaçları dışında, herhangi bir fıçıyı, varili, çemberi, tekeri, merdiveni, tahtayı, direği, keresteyi, kütüğü, küfeyi ve benzerlerini kaldırım da dahil olmak üzere, yuvarlayan veya taşıyan;
(g) Kaldırım da dahil karşıdan karşıya hat çeken, direk diken veya kurutmak için bez, halı, elbise veya eşya asan veya koyan;
(ğ) Herhangi bir iş yerinden veya konuttan pencere veya balkondan.veya kapıdan halı veya diğer bir şeyi silkeleyen veya tozunu atan.
(h) Yola kasten herhangi bir tahribat veya ziyan yapan veya boya, resim veya herhangi bir şekilde yazan, çizen veya karalayan;
(ı) Herhangi bir işyeri ve konuttan toprak, tuğla, tahta, pislik veya başka herhangi bir şey atan;
(i) Sokağa veya sokak kanalına herhangi bir şekilde su döken veya dökülmesine izin veren;
(j) Sokağa veya yerlere herhangi bir kalıntı atan veya herhangi bir şeyi bırakan veya tüküren veya işeyen;
(k) Belediyeye ait veya onun denetimindeki herhangi bir yeraltı kanalına, geçide, kanalizasyona veya herhangi bir şebekeye herhangi bir şeyi atmak, dökmek, bırakmak veya atılmasına, dökülmesine veya bırakılmasına izin veren;
31.33/2001 (l) Herhangi bir sokak veya meydanın ismine ilave yapmak veya ilave edilmesine izin veren veya yasal olarak konmuş veya asılmış herhangi bir sokak veya meydan ismini kaldıran, tahrip eden, silen veya bozan veya kaldırılmasına, tahrip edilmesine veya bozulmasına sebep olan;
31.33/2001 (m) Bu Yasanın 85’inci maddesine ve/veya o madde altında yapılan tüzüklerin herhangi bir maddesine aykırı davranan
herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50,000,000.TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(B) (a) Suç sayılan harekete katılan veya bu hareketi teşvik eden;

(b) Suç işlemek amacıyla herhangi bir kişiye doğrudan doğruya veya ihmal yolu ile yardımcı olan;
(c) Bir başka kişiye suçu işlemekte cesaret veren;
(ç) Suç işlemek için herhangi bir kişi ile istişarede bulunan veya onu kiralayan,
suçun işlenmesine katılmış sayılır ve suçu işlemiş gibi yargılanıp cezalandırılır.
31.33/2001 (17) (A) Bu Yasanın öngördüğü herhangi bir görevi yaparken herhangi bir belediye memur veya müstahdemine engel olan kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
(B) Mahkeme, dava konusu suçun içerdiği engelden ötürü doğan zarar ve ziyan için uygun gördüğü tazminatın Belediyeye ödenmesi için de emir verebilir.
31.33/2001
4, 9/2006 (18) Bu Yasanın 122’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen trafik suçlarını ihlal eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Kamu Görevlisi Sayılma
Fasıl 154
3/1962
43/1963
15/1972
20/1974
31/1975
6/1983
22/1989
64/1989
11/1997
125. Belediye Başkanı, Belediye Başkan Vekili veya Belediye Meclis üyeleri, Ceza Yasası bakımından kamu görevlisi sayılırlar.

YEDİNCİ KlSIM
ÇEŞİTLİ KURALLAR

Ücret, Vergi Resim ve Harçların Ödenmesi İçin Mahkemenin Emir Vermesi
126. Bu Yasa kurallarına aykırı herhangi bir hareketten veya itaatsızlıktan ötürü suçlu bulunan herhangi bir kişiye, mahkeme uygun görülen ceza ve dava masraflarına ek olarak ödenmesi gereken ve ödemeyen veya ödemeyi reddeden veya ödemeyi ihmal eden kişiye, cezaya ve dava masraflarına ek olarak, herhangi bir vergi, resim, harç veya ücreti ödemesini de emredebilir.
Tahsil Edilen Paranın Belediyeye Ödenmesi 127. (1) Bu Yasa uyarınca tahsil edilen tüm para cezaları, ücretler, resimler, harçlar ve masraflar Belediyeye gelir olarak kaydedilir.
32.33/2001

48/1977
28/1985
31/1988
31/1991
23/1997
54/1999 (2) (A) Bu Yasada belediye alacakları için ödeme süresi bulunan ve ödeme süresi içinde kurallara uygun olarak ödenmeyen belediye alacakları için gecikme zammı alınır. Gecikme zammının hesaplanmasında Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasında öngörülen kurallar uygulanır.

(B) Yukarıdaki (A) bendi dışında kalan alacaklarla ilgili olarak istendiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde ödenmeyen veya taksitle tahsil edilmesi gerekli olup taksit süresi içinde ödenmeyen belediye alacakları hakkında gecikme zammı yukarıdaki (A) bendinde öngörülen kurallara göre hesaplanır.
(3) Trafikle ilgili para cezaları, belde sınırları dahilinde olan tüm cadde ve sokakların hangi kuruluşun kontrolünde olduğuna bakılmaksızın Belediyeye ödenir.
Belediyeler Birliği 128. Belediyeler, kendi güç ve sınırlarını aşan veya beraberce daha verimli ve ucuza mal edebilecekleri yerel nitelikteki hizmetlerin ortaklaşa yürütülmesi amacıyla, yasa ile oluşturulacak bir birlik kurabilirler.

Merkezi Yönetimin Destek Hizmetleri 129. Belediyelere bırakılan hizmetler konusunda merkezi yönetim kuruluşları Belediyelere:
(1) Kaynak sağlamak;
(2) Gereksinme dııydukları konularda bilgi ve hizmet katkısında bulunmak;.
(3) Belediye hudutları dahilinde merkezi yönetim birimleri ile belediyeler arasında işbirliği, eşgüdüm ve yardımlaşmayı sağlamak; ve
(4) Hizmet standartlarını saptamak, izlemek ve uygulanmasını sağlayıcı önlemler almak,
konularında merkezi destek hizmetleri yaparlar.
Belediyelerle Merkezi Yönetim Arasında İlişkiler 130. (1) Belediyeler bazı görevlerini, anlaşmak suretiyle mülki idare bölümlerine veya merkezi yönetim kuruluşlarına yaptırabilirler.
(2) Belediyeler, bu Yasada Belediyelere verilmiş bulunan görevleri yerine getirmemeleri durumunda, Bakanlıkça uyarılırlar.
Teftiş ve Denetleme
131. (1) Belediyeler ile bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ve bunların kuracağı birliklerin, her türlü hizmet, hesap ve işlemlerini Sayıştay, teftiş etmeye ve denetlemeye yetkilidir.
(2) Bakanlıklar Belde sınırları içinde kendi alanlarına giren konularda yasalarla belirtilen teftiş ve denetimde bulunabilirler.
(3) Teftiş ve denetim, öğretici ve yol gösterici niteliktedir.
(4) Bakanlık bu amaçla gereksinim gördüğü bilgi ve belgeyi Belediyeden istemeye, bunları görüp incelemeye yetkilidir.

Devletin Mali Yardımı 132. (1) Aşağıdaki bendlerde belirtilen amaçlardan biri ve bir kaçı gözönünde tutulmak koşuluyla Devlet, Belediyelere, geri ödemesiz ve koşula bağlı olarak mali yardım yapar:
(A) Kalkınma plân ve programlarında Belediyeler için öngörülen hedeflere ulaşılmasını gerçekleştirmek ve daha fazla görev yapmaya istekli Belediyelere olanak tanımak;
(B) Farklı ekonomik kalkınma seviyesinde bulunan Belediyeler arasında hizmet dengesini sağlamak;
(C) Sınırları içerisinde köyler bulunan Belediyelerin bu köylere yönelik hizmetlerini teşvik etmek; ve
(Ç) Ülkenin turizmine, kültür ve sanatına ve savunma birimlerine hizmetleri ile katkıda bulunan Belediyelerin bu hizmetlerinin kapsam ve kalitesini yükseltmek.
(2) (1)’inci fıkradaki amaçları gerçekleştirmek için her yıl Bakanlık bütçesinde açılacak özel bir kaleme ödenek konur.

(3) (1)’inci fıkrada belirtilen amaçlara uygun olarak (2)’nci fıkrada belirtilen kalemden yapılacak yardıma ilişkin uygulanacak esaslar, Bakanlıkça belirlenir.

Tüzük Yapma Yetkisi. 133. (1) Belediye Meclisince hazırlanan tüzükler Bakanlıkça bu Yasaya ve diğer yasalara uygunluk açısından denetlenir. Bu Yasaya ve diğer yasalara uygun olmayanlar düzeltilmek üzere Belediye Meclisine geri gönderilir. Bu Yasaya ve diğer yasalara uygun olan ve düzeltilen tüzükler, Bakanlıkça Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Bakanlar Kurulu en geç bir ay içinde tüzükleri onaylar.
(2) Tüzükler Bakanlar Kurulunca onaylandıktan ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Bakanlar Kurulunun Vergi, Resim Ve Harçları Saptarken Dikkate Alacağı ilke Ve Ölçütler
134. Bakanlar Kurulu, bu Yasada yer alan ve aşağı ve yukarı hadleri belirlenen vergi, resim ve harçları her yıl bir tüzükle saptarken, Belediye hizmetlerindeki maliyet artışları ile Devlet Plânlama Örgütünce saptanan hayat pahalılığı oranını dikkate alır.
Kanalizasyon Şebekesine Bağlama Zorunluluğu 135. (1) Belediye tarafından yapılmış veya denetim, bakım veya işletilmesi Belediyeye verilmiş olan kanalizasyon şebekelerinin iki tarafında bulunan konut veya işyerlerinin, kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur.
(2) Bu konumda olan konut veya işyerleri kanalizasyon şebekesinden yararlansın veya yararlanmasın Belediye Meclisinin 99’uncu madde uyarınca belirlediği ücretleri öderler.
Belediye Malları Ve Belediye Sınırları İçerisindeki Ortak Mallar 136. Belediyenin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan taşınmaz mallarla taşınır mal ve para hükmündeki değerler, para ve diğer hak ve menfaatler Belediye malını oluşturur. Belediye sınırları içindeki tüm eski ve yeni mezarlık alanları ile sahipsiz arazi niteliğindeki mesirelik, harman yeri, mera, sazlık ve bataklıklarla, dere ve gölden Belediyelerce doldurulmuş olan yerlerin arazi ve arsalarının bakım, onarım, kullanım ve denetimi Belediyeye aittir.

Onarılmayacak Derecede Olan Binalar Üzerine Yenisinin Yapılması veya Müşterek Kullanılan Binaların Onarımı
137. (1) Tarihi değere sahip emlâk, onarılamayacak derecede harap olmuş veya çökecek hale gelmiş ve ilgilileri de verilen süre içinde aksaklıkları giderememiş veya yerine yenisini yaptıramamış iseler, Eski Eserler ve Müzeler Dairesince onaylanması koşuluyla, Belediyelerce kamulaştırılıp yerlerine aslına uygun yeni yapılar inşa edilebilir.

63/1987 (2) Apartman, çarşı ve pasaj gibi müşterek kullanım kısımları olan ve farklı kişilerin mülkiyet, tasarruf veya kullanımında bulunup Kat Mülkiyeti Yasası kapsamına dahil olan binalarda, temizlik, sıhhi koşullar, görünüm, kanalizasyon, çevre düzenlemesi ve intizam veya içme suyu sağlanması bakımından Belediyece yapılması zorunlu görülüp ilgililere bildirilen işlerin, belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde, bu işler Belediyece yapılır ve harcamalar ilgililerden %50 fazlası ile tahsil edilir. Ödenmemesi halinde 127’nci madde kuralları uygulanır.
Belediyenin Açacağı İhaleye Katılmaya-cak Kişiler
138. Belediye Başkanı, Meclis üyesi veya Belediyenin herhangi bir memuru, Belediye tarafından gerçekleştirilecek veya Belediye adına yaptırılacak bir proje ile ilgili olarak doğrudan veya eşi, çocukları, kardeşleri, anne ve babası veya bunların ortakları kanalıyla dolaylı olarak Belediyenin açacağı ihalelere katılamazlar ve Belediyeye ücret karşılığı iş yapamazlar.
Devletin Kredi Temininde Belediyelere Olanak Sağlaması
139. Devlet, Belediyelerin altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere ihtiyaç duyacakları uzun vadeli ve düşük faizli iç ve dış kaynaklı kredilerin temininde Belediyelere olanak sağlar.
Emeklilik Fonu 140. Emeklilik hakkına sahip Belediye personelinin Emeklilik İştirak Payı Belediye tarafından oluşturulacak ayrı bir hesapta tutulur ve emeklilik menfaatleri bu hesaptan karşılanır.

Belediyeler Danışma Kurulu
141. (1) Bu Yasanın daha iyi uygulanmasını ve genel olarak ülkedeki Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Belediyeler Danışma Kurulu oluşturulur.
(2) Kurulun Başkanı Bakandır.
Kurul üyeleri, Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Bakanın uygun göreceği diğer Bakanlıkların temsilcileridir.

(3) Kurul, Bakanın çağrısı ile her yıl en az bir kez toplanır.

(4) Kurul toplantılarında alınan kararlar Bakanlar Kurulunun değerlendirmesine sunulur.

SEKİZlNCİ KISIM
Geçici Kurallar

Geçici Madde Tüzükler 15/1980
11/1982
52/1989
1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bu Yasa uyarınca öngürülen tüzükler yapılıncaya. kadar, bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Belediyeler Yasası uyarınca yapılan bütün tüzükler, bu Yasa kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, yürürlükte kalır. Bu Yasa uyarınca yapılması gereken tüzüklerin bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içinde yürürlüğe konması zorunludur.
Geçici Madde
1995 Yılında Devlet Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Pay 2. Bu Yasaııın 108’inci maddesine bakılmaksızın Belediyelere, 1995 yılında Devlet Bütçesinde öngörülen yerel gelirlerin %5 (yüzde beş)’i oranında pay ayrılır.
Geçici Madde
İstihdamların
Kısıtlanması 3. Bu Yasanın 34’üncü maddesinde öngörülen Yasa yürürlüğe girinceye kadar, Belediyeler, hizmetlerin gerektirdiği zorunluluk dışında istihdam yapamazlar.
Geçici Madde
Belediye Başkanın Maaşı
4. Bir Belediye Başkanının halen çekmekte olduğu maaş bu Yasanın 55’inci maddesinde kendisi için öngörülen maaştan fazla ise, sözkonusu Belediye Başkanı, Belediye Başkanı seçimi yapılıncaya kadar, halen çekmekte olduğu maaşı almaya devam eder.

Geçici Madde Belde Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Kurallar
14/2008 5. Bu Yasanın, 14’üncü maddesinde aksine bir kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık sure içerisinde belde sınırlarının değiştirilmesi, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla olur.
Ancak, Belediye sınırlarına dahil edilecek yerel yönetim kuruluşlarının, ilgili Belediye ile sınırı bulunması koşulu aranmaz.

Geçici Madde
Personel
Giderleri
53/2015
Yürürlük Tarihi:1/1/2016
1. Belediyeler bu (Değişiklik) Yasasının 4’üncü maddesi ile değiştirilen Esas Yasanın 109’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen personel giderlerine ilişkin oranları en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar uygun hale getirmekle yükümlüdür.

Geçici Madde
Belediyelerin Birikmiş Prim Borçları ile Vergi Borçlarının Yapılandırıl-ması
53/2015
2. (1) Belediyeler, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca istihdam edilmiş Belediye çalışanlarının, yukarıda adı geçen yasalar ile İhtiyat Sandığı Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası altında yatırmaları öngörülen ancak yatırılmamış olan geçmiş birikmiş prim, depozit borçları ve gecikme zamlarının/faizlerinin borçları için bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 Ocak 2017 tarihine kadar borçlarının yapılandırma çalışmalarının başlatılması amacıyla Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa yazılı müracaatta bulunmakla yükümlüdür.
(2) Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak 2018 tarihine kadar her Belediyenin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı ve öncelik sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yapılandırılması olmak üzere sırasıyla vergi borçları, depozit, gecikme zamlarının/faizlerinin borçları Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık ile ilgili Belediyenin mutabakata varması koşuluyla, belirlenecek ödeme planı ile yeniden yapılandırılır.
Ancak emekliye ayrılacak olan Belediye çalışanlarının prim ve depozit borçları bu maddedeki yapılandırma süresindeki tarihler dikkate alınmaksızın hemen ödenir.
(3) Yapılandırma sonrasında, yapılandırma uyarınca her ay yatırılacak olan geçmiş birikmiş prim, depozit ve vergi borçları ile gecikme zammı/faizleri borç taksidi, ilgili Belediyeye Esas Yasanın 108’inci maddesi uyarınca ödenecek olan Devlet gelirlerinden yapılan katkı payından kesilerek, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından söz konusu borçlarına karşılık yatırılır.

DOKUZUNCU KISIM
Son Kurallar
Yürürlükten Kaldırma
15/1980
11/1982
52/1989
142. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Belediyeler Yasası yürürlükten kaldırılır.
Yürütme Yetkisi
143. Bu Yasayı, İçişleriyle görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş ve Uygulama Kuralları
33/2001
Bu Yasanın 4’üncü maddesi kuralları ilk yerel seçimlerin yapılacağı tarihten; 12’nci, 15’nci, 16’ncı, 19’uncu, 20’nci, 21’nci, 27’nci ve 28’nci maddeleri ve bu maddelere bağlı Cetveller 1 Ocak 2003 tarihinden; diğer maddeleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Birinci Cetvel
(Madde 78)
Meslek Vergisi
12.33/2001
(1) Devletten, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, tüzel kişi ve ortaklıklardan veya gerçek kişilerden maaş veya ücret çekenler bir yıl önceki brüt gelirlerinin  0.2’sini (Binde İkisini) Meslek Vergisi olarak öderler.
(2) Gelir sağlamak amacı ile kurulan tüzel kişiler, şirketler ve bunlara bağlı şubeler bir yıl önceki kurumlar vergisi matrahının  0.2’sinin (Binde İkisini) Meslek Vergisi olarak öderler.
Ancak zarar eden tüzel kişiler veya şirketler ve bunlara bağlı şubeler 10.000.000 – TL (On Milyon Türk Lirası) maktu Meslek Vergisi öderler.
(3) Yanında müstahdem çalıştırmayan tek başına çalışan esnaf, yanında müstahdem çalıştıran esnaf, avukat, doktor, mimar, mühendis ve eczacı gibi serbest meslek sahipleri, tüccarlar ve iş adamları ile ortaklıklar, kollektif ve komandit şirketler bir yıl önceki safi kazançlarının (matrahlarının)  0.2’sini (Binde İkisini) Meslek Vergisi olarak öderler.
(4) Gelir ve Vergi Dairesi, (2)’nci fıkradaki kurumlar vergisi mükelleflerinin matrahları ile (3)’üncü fıkradaki mükelleflerin Gelir Vergisi matrahlarını (safi kazançlarını) Haziran ayı sonuna kadar ilgili Belediyelere bildirmek zorundadır.
İkinci Cetvel
(Madde 81)
…………………………………………….Belediyesi……………………………………….
tarhinden başlayarak mesleğini/ticaretini/işini/sanatını
yapabilmesi amacıyla …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….
kendisine bu izni verir.
Ödenen Resim:
Mali İşler Sorumlusu

ÜÇÜNCÜ CETVEL
(Madde 83)
İşyeri Bulundurma Harcı
15.33/2001
(1) Her otel ve özel yurtlar için; 12,000,000.-TL ile 240,000,000.-TL arası
(2) Her pansiyon veya yatıevi için; 4,000,000.-TL ile 80,000,000. TL arası
(3) Her tabakhane için; 8,000,000.-TL ile 95,000,000. TL arası
(4) Deri kurutma ve ambarlamak 4,800,000.-TL ile 40,000,000. TL arası
için kullanılan herhangi bir yer
veya bina için;
(5) Buhar, elektrik veya mekanik 10,000,000.-TL ile 95,000,000. TL arası
bir kuvvet kullanılan veya parlayıcı
maddeler kullanılan herhangi bir
fabrika için;
(6) Tornoculuk, demircilik, 3,600,000. TL ile 40,000,000. TL arası
tenekecilik ve kaynakçılık
yapılan her atölye ve tamirhaneler
için;
(7) Her kuru kahveci ve kahveciler 3,600,000. -TL ile 40,000,000. -TL arası
için;
(8) Her lokanta için; 6,000,000. -TL ile 65,000,000. -TL arası
(9) Her berber ve kuaför salonu 3,600,000. -TL ile 40,000,000. -TL arası
için;
(10) Her içki içilen yer için; 8,000,000. -TL ile 95,000,000. -TL arası
(Bar, meyhane, kabare, diskotek
ve benzerleri için)
(11) Pastahane ve hamur işi yapılan 4,000,000. -TL ile 50,000,000. -TL arası
herhangi bir yer için;
(12) Her eczane için; 3,600,000. -TL ile 40,000,000. -TL arası
(13) Ayakkabı imal edilen herhangi 3,600,000. -TL ile 120,000,000.-TL arası
bir yer için;
(14) Her matbaa için; 3,600,000. -TL ile 40,000,000. -TL arası
(15) Kasap ve balık satıcıları için; 3,600,000. -TL ile 40,000,000. -TL arası
(16) Ekmek fırınları için; 3,600,000. -TL ile 40,000,000. -TL arası
(17) Bunların dışında kalan işyerleri 3,600,000. -TL ile 40,000,000. -TL arası
için;

DÖRDÜNCÜ CETVEL
(Madde 85)
Temizlik Resmi
16(1).33/2001
Bir yıllık süre için aşağıda öngörülen Temizlik Resmi alınır.
(1) Her konut için; 4,000,000.-TL ile 120,000,000. -TL arası
(2) Her yazıhane için; 8,000,000. -TL ile 160,000,000. -TL arası
(3) Her dükkan için; 8,000,000. -TL ile 200,000,000. -TL arası
(4) 500 metre kareden küçük 8,000,000. -TL ile 160,000,000. -TL arası
bir ambar için;
(5) 500 metre kareden büyük her 20,000,000. -TL ile 200,000,000. -TL arası
ambar için;
(6) Yataksız klinik ve doktor 8,000,000. -TL ile 160,000,000. -TL arası
muayenehanesi için;
(7) Kahvehane, fırın, lokanta, 12,000,000. -TL ile 200,000,000. -TL arası
bar, pastahane veya beraber
dükkanı olarak kullanılan yer için;
(8) 100 yatağa kadar olan 80,000,000. -TL ile 1,000,000,000. -TL arası
otellerden;
101-400 yatağa kadar olan 160,000,000. -TL ile 1,000,000,000. -TL arası
otellerden;
401-1000 yatağa kadar olan 250,000,000. -TL ile 1,500,000,000. -TL arası
otellerden;
1001 yatakve daha yukarısı 400,000,000. -TL ile 2,000,000,000. -TL arası
için
(9) Koğuş, pansiyon, yatıevi veya 40,000,000. -TL ile 600,000,000. -TL arası
benzeri herhangi bir yer için;
(10) Her banka ile bankacılık 40,000,000. -TL ile 600,000,000. -TL arası
hizmeti gören kooperatif veya
bunların her şubesi ile litoğrafçılıkta
kullanılan her yıl için;
(11) Her matbaa için; 15,000,000. -TL ile 250,000,000. -TL arası
(12) Yataklı kliniklerden; 15,000,000. -TL ile 250,000,000. -TL arası
(13) Her fabrika, endüstriyel işyeri 80,000,000. -TL ile 600,000,000. -TL arası
olarak kullanılan herhangi bir
işyeri için;
(14) Her Devlet Dairesinden; 15,000,000. -TL ile 350,000,000. -TL arası
(15) Yukarıda gösterilmeyen 15,000,000. -TL ile 200,000,000. -TL arası
herhangi bir konut veya
işyerlerinden;
BEŞİNCİ CETVEL
(Madde 89)
Eğlence İzin Harcı ve Eğlence Resmi
19.33/2001
(1) Girişi ücrete bağlı eğlence yerleri izin harcı:
(A) Bir yıllık izin için; 6,000,000. -TL ile 200,000,000. -TL arası
(B) Altı aylık izin için; 4,800,000. -TL ile 150,000,000. -TL arası
(C) Altı aydan kısa süreli 2,500,000. -TL ile 100,000,000. -TL arası
izin için;
(2) Girişi ücrete bağlı olmayan eğlence yerleri izin harcı:
(A) Bir yıllık izin için; 4,000,000. -TL ile 200,000,000. -TL arası
(B) Altı aylık izin için; 2,000,000. -TL ile 100,000,000. -TL arası
(C) Altı aydan kısa süreli 1,200,000. -TL ile 75,000,000. -TL arası
izin için;
(3) (A) Girişi ücrete bağlı eğlence yerlerinden eğlence yerine giriş için yapılan ödemeler üzerinden 10 (Yüzde On) oranında Eğlence Resmi alınır. Bu oran diskotekler için 20 (Yüzde Yirmi) olarak uygulanır.
(B) Girişi ücrete bağlı olmayan eğlence yerlerinden aşağıdaki yöntemlerden birine uygun olarak Eğlence Resmi alınır.
(a) Eğlence yerinde kullanılan fatura, makbuz veya benzeri belgelerin Gayri safi miktarlarının 10’una (Yüzde Onuna) eşit miktar;
(b) (i) Günlük eğlence Resmi olarak ; 500,000.-TL ile 10,000,000 -TL arası
(ii) Haftalık eğlence Resmi olarak; 5,000,000.-TL ile 50,000,000.
-TL arası
(iii) Aylık Eğlence Resmi olarak; 20,000,000. -TL ile 200,000,000.
-TL arası

ALTINCI CETVEL
(Madde 91)
Otel İşletme İzin Harcı
20.33/2001
Her yıl veya yılın bir kısmı için;
(1) Beş, dört ve üç yıldızlı otellerden; 10,000,000.-TL ile 500,000,000 TL arası
(2) İki ve bir yıldızlı otellerden; 4,000,000.-TL ile 200,000,000 TL arası
YEDİNCİ CETVEL
(Madde 92)
Hayvan Kesim, Et Taşıma ve Ağıl Ücretleri
21(1).33(2001
(1) Hayvan kesim ücretleri:
(A) Büyükbaş hayvanların her bir 2,000,000. -TL ile 40,000,000.-TL arası
adedi için;
(B) Küçükbaş hayvanların her bir 500,000. -TL ile 20,000,000.-TL arası
adedi için;
(C) Kümes hayvanlarının her bir 50,000. -TL ile 500,000.-TL arası
adedi için;
(2) Et taşıma ücretleri:
(A) Büyükbaş hayvanların her bir 800,000. -TL ile 10,000,000.-TL arası
adedi için;
(B) Küçükbaş hayvanların her bir 200,000. -TL ile 2,000,000.-TL arası
adedi için;
(3) 48 saati aşan süreler için ağılda barındırma ücretleri
(A) Büyükbaş hayvanların her bir 500,000. -TL ile 5,000,000.-TL arası
adedi için;
(B) Küçükbaş hayvanların her bir 100,000. -TL ile 2,000,000.-TL arası
adedi için;

SEKİZİNCİ CETVEL
(Madde 105)
Panayır ve Festival Harçları
28/33/2001
(1) Pavyon için her metre kareye günde; 400,000.-TL ile 5,000,000.-TL arası
(2) Oturma amaçlarıyla tahsis edilen açık 250,000.-TL ile 3,000,000.- TL arası
alanlarda her metre kare için günde;
(3) Lunapark ve sirk kurulacak yerin her 250,000.-TL ile 3,000,000.- TL arası
metre kare için günde;